اشتباهات در نصب دوربین مداربستهاشتباهات در نصب دوربین مداربسته

برخی اشکالات رایج در نصب دوربین عبارتند از:

۱ - ظاهر نا آراسته و غیر استاندارد

۲ - در دسترس بودن کابل های تصویر و برق

۳ - افزایش امکان خرابکاری افراد

۴ - نصب منبع تغذیه در محل نامناسب و در دسترس

۵ - افزایش نویز تصاویر در دلیل پیچیدگی کابل برق و تصویر در هم

۶ - استفاده از پایه های غیر استاندارد و دست ساز  برای دوربین مداربسته که باعث لرزش تصاویر می گردد.

۷ - عدم حفاظت از کابل ها در فضاهای باز سبب بروز آتش سوزی و اتصالی می گردد.

۸ - نصب دوربین مادون قرمز در داخل کاور

۹ - آشفتگی آرایش رک د ر اتاق کنترل

۱۰- استفاده از تجهیزات نصب غیر استاندارد و کاهش عمر مفید تجهیزات اصلی