تاتو اصفهان

روش های متعددی برای برداشتن و پاک کردن خالکوبی وجود دارد و جالب ا ین جاست که سختی پاک کردن خالکوبی وقتی بیشترا ست که خالکوبی توسط ا فراد ماهروحرفه ای انجام شده باشد.از جمله روش های مختلف پاک کردن تاتو، جراحی وبریدن ناحیه خالکوبی، درما بریژن، میکرودرم ابریژن، سرما درمانی یا کرایوتراپی و لیزر درمانی ا ست و بهترین روش ا ز بین رو شهای ذکر شده لیزر درمانی ا ست چون ا ستفاده ا زلیزر ساد ه تر و کم عارضه ترا ست ونتایج بهتری دارد و معمولاً جای زخم وا سکارباقی نمی ماند در صورتی که در سایر رو شها معمولاًا سکار و جوش گاه ا یجاد می شود.خالکوبی هر چه سطحی تر و قدیمی ترباشد راحت تر پاک می شود پاک کردن خالکوبی عمیق دشوارترا ست. برخی رنگ ها مثل سیاه، آبی و نقره ای بهترا زرنگ هایی مثل قرمز قابل پاک شدن بالیزرهستند.

 پاک شدن خالکوبی توسط لیزر نیاز به چند جلسه درمان دارد و فرد باید صبرداشته باشد و به پزشک متخصص پوست اعتماد کند.

انجام لیزر جهت پاک کردن خالکوبی حتماً باید توسط پزشک متخصص پوست انجام شود اما گاهی بعضی ا زخالکوبی ها به لیزر جواب نمی دهند و حتی گاهی تشدید هم می شوند به همین دلیل در مواردی لازم است که قبل از انجام لیزر، منطقۀ کوچکی از ضایعه تست شود و در صورت گرفتن نتیجه مطلوب، اقدام به درمان همه ضایعه کرد.

بعضی ازآرایشگرها برای پاک کردن اشتباهات خالکوبی خود از رنگ های هم رنگ پوست استفاده می کنند وا ین ا شتباه بزرگی ا ست و مشکلات فرد را چند برابر می کند. زیرا هنگام پاک کردن رنگ های هم رنگ پوست توسط لیزر، گاهی تغییر رنگ به وجود می آید و وضعیت بدترمی شود. برای برداشتن رنگ های هم رنگ پوست نیاز به لیزرهای لایه بردار است که حتماً باید توسط متخصص پوست انجام شود.

اسید هرگز!

گاهی درآرایشگا ه هابرای پاک کردن تاتوا زا سیدا ستفاده می کنند. که ا ین ا مر می تواند بسیار خطرناک باشد وباعث ا یجاد جوشگاه یا کلوئید و گوشت ا ضافه شودرعایت نکات بهداشتی درحین ا نجام تاتوبسیارمهم ا ست.ا یجاد عفونت وا سکارا ز مشکلات شایع در هنگام خالکوبی ا ست ا ما مهم ترا زهمه ا مکان ا نتقال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال