اجرای نورپردازی نمای ساختمان در ارتفاع بدون داربست

مسکن گران قیمت ترین کالایی است که مردم در طول زندگی خود خریداری می کنند از این رومی توان مسکن را به عنوان مهم ترین کالای زندگی افراد معرفی کرد، از سوی دیگرمهم ترین ابنیه یک شهر را منازل مسکونی آن تشکیل می دهند و معیار قضاوت ما در معماری و شهر سازی همواره معماری مسکونی است. چراکه بیشترین تعداد آثار معماری در هر شهر درحوزه مسکن است و از سوی دیگر افرد بیشترین و مهم ترین اوقات خود را در خانه هایشان می گذرانند. بنابراین معیار قضاوت ما در خصوص معماری و شهر سازی بیش از کاربری هایی چون مراکز تجاری، مراکز فرهنگی و... می بایست معطوف به معماری ابنیه مسکونی باشد در سال های اخیر به طور عام معماری و به ویژه معماری ابنیه مسکونی تحت تاثیر عوامل بسیاری همچون قیمت مصالح، قیمت زمین، تورم، سودآوری مالی، نگاه پوزیتیسم به تکنولوژی و عواملی از این دست بوده است که موجب شده توجه به مسایل فرهنگی و اقلیمی که قدمتی به اندازه حضور انسان بر روی کره خاکی دارند، به فراموشی سپرده شوند گذشته و حال معماری در گذشته نه چندان دور معماری بیشتر معطوف به اصول بومی و اقلیمی بود، به عبارت دیگر مسایل فرهنگی، شیوه زندگی، شرایط آب و هوایی بطورکلی بسترو سیاق آن بود که مساله طراحی رامطرح می کرد راپاپورت معماری بومی نمایانگر آداب و رسوم، روحیه و احساسات، اندیشه وعقیده، ذوق و سلیقه و هنر مردم است در شکل گیری معماری بومی،برخی روابط اجتماعی و اقتصادی با محیط طبیعی و نمادهای فرهنگی به نحوی ماهرانه انعکاس می یابند به گونه ای که همزمان سادگی وآرایش در آنها متجلی است. اما در دوران معاصر ساختمان های مسکونی و بویژه جداره های خارجی آن ها نه تنها برای ارضای نیازهای اجتماعی مناسب نبود، بلکه سبب قطع رابطه اجتماعی، نادیده گرفتن سنت هاو فرهنگ جوامع نیز شده است.در ایران معاصرضوابط استاندارد شده و مسایل اقتصادی موجب شده که بیش از پیش صورت و سیرت اکثر قریب به اتفاق شهر های ایران به یکدیگر شبیه شوند و علا وه بر بی توجهی به اصول بومی واقلیمی نوعی بی هویتی نیزدرشهرهای امروزایران وبویژه نماهای ساختمانی پدید آید.

 

معماری در ایران امروز:

رویکرد نا صواب موجود در معماری و شهرسازی امروز ایران موجب تغییر درشیوه زندگی مردم در شهر های مختلف گردید همان طور که وینستون چرچیل می گوید امروز ما خانه هایمان را می سازیم و سپس آن ها ما را می سازند.در شهرهای بزرگ نوعی ویژه زندگی ماشینی رواج یافته و مضامینی چون هویت،حریم، خلوت، تعامل اجتماعی و... که از مشخصه های معماری گذشته ایران بوده اند هر روز کمرنگ تر شده اند و به تعبیر لوکوربوزیه خانه ها تبدیل به ماشین هایی برای زندگی شده اند اما این ماشین ها تنها به مثابه بر طرف کننده نیازهای اولیه هرم مازلو هم چون نیاز به سر پناه عمل می کنند و حتی ساده ترین و ابتدایی ترین نیاز ها مانند نیاز های زیبایی شناسانه و نیاز به امنیت و ایمنی نیزچه در کالبد درونی و چه در کالبد بیرونی شان بی پاسخ می ماند. بر طبق نظر آبراهام مازلو، نیازهای ایمنی بعد از نیازهای زیستی مهم ترین نیازهای انسانی به شمار می رود که از لحاظ روان شناختی بیان گرنیاز انسان به آرامش درونی و آسایش روانی و پرهیزاز آشفتگی و بی نظمی ساختاری در جامعه است.

 

نمای ساختمان ها و مشکلات آن

پوسته خارجی ساختمان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر زیبای شناختی در نمای  شهری و همچنین به عنوان مفصل درون و بیرون فضای مسکونی، نقش مهمی بر سیمای شهر به عهده دارد ریشه مشکلات موجود در طراحی پوسته های خارجی ابنیه را باید در دو عامل جستجو کرد، نخست عوامل قانونی و استاندارد های تحمیل شده به ساختمان ها و دوم عوامل اقتصادی. بی شک یکی از مهم ترین وتاثیر گذارترین عوامل در طراحی  پوسته های خارجی و نماهای ساختمانی ضوابط ساختمان سازی و بویژه قانون ساخت و ساز شصت درصدی در سطح زمین است، به تبع این قانون آن چه بر ساختمان تحمیل می شود یک جداره مسطح بعنوان نما است که در میان دو پلا ک مجاورش محصورشده و موجب ایجاد نوعی نما سازی استاندارد شده در سطح شهر ها گردیده است. در این شرایط برای دیده شدن و جلوه کردن ساختمان ها سازندگان سعی درمتفاوت ساختن نمای ابنیه خود نسبت به ساختمان های مجاور کرده اند. این امر بیش از پیش موجب ایجاد اغتشاش بصری در نما های شهری گشته، علاوه بر آن مسائلی چون تغییرات مکرر ضوابط ساخت وساز و فروش تراکم در شهرها موجب به هم خوردن تناسبات خیابان ها و اغتشاش بصری در خط آسمان شهر ها گردیده است.اقتصاد عامل مهم و تاثیر گذار دیگری بر روی جداره سازی ساختمان هاست. با توجه به قیمت زمین و به تبع آن قیمت تمام شده ساختمان، سازندگان تلا ش دراستفاده حد اکثری از تراکم مجاز خود را دارند در این میان جایی برای ایجاد فضاهای پر و خالی و نهاز و نخیر در نمای ساختمان ها باقی نمی ماند این مساله نیز از سوی دیگر موجب ایجاد سطوح وجداره های مسطح در نماهای ساختمانی گردیده است.

عدم توجه به اقلیم در ساختمان سازی

درشرایط کنونی توجه به نکات اقلیمی نیز به علت عدم وجودضوابط و مقررات کافی و نظارت صحیح بر ساخت و ساز ها و همچنین توجه به سود کوتاه مدت در ساخت و ساز و بی توجهی به بازدهی و سود آوری ساختمان های اقلیمی در دراز مدت کاهش یافته که خود هزینه های انرژی ساختمان ها را در درازمدت به شدت افزایش می دهد. این درحالیست که مهمترین بخش ساختمان در بحث اتلا ف انرژی، پوسته خارجی آن است

بطور کلی می توان گفت امروز برای سامان دادن به سیمای شهری نیاز به اصلاح ضوابط و قوانین ساخت و سازاست اما درعین حال می توان اذعان نمود که قوانین و ضوابط به تنهایی راه گشا نیستند ومی بایست شرایط فرهنگی واقتصادی جامعه نیز هم زمان به گونه ای رشد کند که تمایل به استفاده و زیستن درخانه های بی کیفیت وحداقلی کاهش یابد و در نتیجه تقاضا نیز بتواند ازسمتی دیگر بر روی کیفیت عرضه در بازار مسکن، تاثیربگذارد. در مجموع آنچه که می تواند سازندگان را به سوی ساختن سکونت گاه های با کیفیت تر سوق دهد مجموعه ای از ضوابط و مقررات ساخت و سازدر کنار عوامل اقتصادی، فرهنگی و زیبایی شناسی است.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال