آموزش دفاع شخصی در اصفهان

آموزش دفاع شخصی و سلاح های سرد در دوازده جلسه تضمینی بدون محدودیت سنی و فیزیکی
توسط استاد صادق احمدی داری مربیگری ومدرک فنی از هشت سبک رزمی و دفاع شخصی

آدرس باشگاه :خیابان چمران، خیابان محمد طاهر، ورزشگاه بزرگ شهید قورچانی، روزهای زوج و فرد به صورت متغیر، ساعت 20/30، مرکز سیلامبام اصفهان

09130293485 :تماس با ما