اطلاعات ضروری برای واردات و صادرات كالا از طريق كشتی

مراحل حمل كالا از مبدأ تا مقصد به طور معمول مشتریان از طریق تماس تلفنی، ارسال پیام الکترونیکی و یا نمابر، از میزان کرایه حمل، شرایط حمل و برنامه سفرآگاهی می یابند. در صورت تأیید کتبی نرخ و شرایط حمل از سوی مشتری،مراحل بعدی توسط کارشناسان بخش بازاریابی پیگیری می شود. پس از عقد توافق نرخ، شماره مرجع مربوط به آن توافق که اصطلاحاً  f.p number نامیده می شود به مشتریان اعلام می شود که حداقل يك ماه اعتبار دارد تا مشتریان شماره رفرنس مربوطه را به فروشندگان خود در بنادربارگیری اعلام کنند و فروشندگان نیز حسب زمان آمادگی محمولات، حداقل سه هفته قبل از حمل محمولات خود و طبق روال در صنعت حمل ونقل دریایی، با نمایندگان شرکت کشتیرانی دربندر مبدأ هماهنگی کرده و دستور رزرو محموله خود را که اصطلاحاً SHIPPING ORDER نامیده می شود، به دفتر نمایندگی کشتیرانی ارسال میک‌نند.پس از ارسال SHIPPING ORDER از طرف فروشنده به نماینده کشتیرانی در بندر بارگیری، ظرف حداکثر دو هفته کانتینرخالی در اختیار فروشنده قرار مي گيرد و با توجه به برنامه سفر کشتی محمولات کانتینری مقصد نهایی حمل مي شود.اعلام نرخ دهی به مشتریان براساس شیوه نامه تدوین شده:

-1 در اين مرحله ابتدا اطلاعات اوليه از جمله نوع كالا )خطرناك،خارج از ابعاد يا معمولي( و نوع كانتينر مورد نياز )در بعضي موارد ابعاد محموله(، مبدأ، مقصد بار و محل پرداخت كرايه حمل از طريق تلفن،ايميل، نمابر و يا مراجعه حضوري مشتري دريافت مي شود. اگر بار ازنوع خطرناك يا غيراستاندارد )خارج از ابعاد تعريف شده و معمولي( باشد  ابتدا از طريق فرايند برآورد امكان حمل كالاي غيراستاندارد و فرايند بررسي امكان حمل كالاي خطرناك، حمل اين نوع كالاها سنجيده مي شود. در صورت امكان حمل بار، از اين فرايند جهت نرخ دهي استفاده مي شود. چنانچه محموله با توجه به مقصد از نوع كالاي ترانزيت باشد،طبق فرايند حمل كالاي ترانزيت اقدام مي شود.

-2 جهت اعلام نرخ مصوب به مشتري كه براساس فرايند 2201 تعيين مي شود به سيستم ACTS منوي Rate Inquiry گزينه GetRoute Price مراجعه و اطلاعات موردنياز از قبيل مبدأ، مقصد بار، نوع كانتينر موردنظر اخذ و چنانچه محموله جزو كالاهاي خطرناك باشد، Un Number آن كالا در سيستم وارد مي شود و با كليك بر دكمه Search نرخ از سيستم اخذ می گردد. لازم به ذكر است در مورد كالاهاي خارج از ابعاد استاندارد كانتينر مي توان با محاسبه ابعاد دقيق بار كه از كانتينر خارج شده است از قبيل طول، عرض و يا ارتفاع و ثبت در همان محل از سيستم ACTS نرخ موردنظر را استخراج كرد.لازم به ذكر است ابعاد استاندارد كانتينررا مي توان از فرم F31011 )ضميمه شيوه نامه) به دست آورد. سپس نرخ همراه با تاريخ اعتبار آن و سايرشرايط حمل به مشتري اعلام مي شود. البته در خصوص مشتري هاي با سابقه و وفادار به شركت، قيمت ها بنابر صلاحديد و با توجه به شرايط بازار قابل تخفيف مي باشد.

3 -پس ازاخذ موافقت كتبي مشتري كه از طريق ايميل دريافت مي شود، از وي خواسته مي شود نسبت به ارسال مشخصات كامل خود و فروشنده كالا يا (هماهنگ كننده Forwarder ( در مبدأ از طريق ايميل اقدام كند. با توجه به محل پرداخت كرايه حمل، اطلاعات درسيستم ACTS  وارد مي شود. به اين منظور به منوي Inquiry Rate و گزینهrate Registration On Behalf Of Customer By Hdsl H.O. رفته و پس از درج تمامي اطلاعات و ثبت قيمت در اين صفحه، FP Number صادر خواهد شد. شايان ذكراست در صورت عدم وجود سابقه مشتري در سيستم، اطلاعات بايد از شخص يا شركت موردنظر دريافت و در سيستم ثبت شود تا صدور شماره رزرو ممكن گردد.

-4 پس از اخذ شماره FP  اين شماره به منظور ادامه فرايند بارگيري از طريق ايميل به مشتري و نماينده مربوطه در مبدأ اعلام مي شود.

پروفرمای حمل

براي كالاهايي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر كرده است فقط توسط كشتيراني داخلي حمل شوند پس از دريافت تأييديه كرايه حمل از مشتري، نامه اي با عنوان پروفرماي حمل بر حسب اطلاعاتي ازقبيل مبدأ، مقصد، نوع كالا، نوع بسته بندي، مقدار كالا و مبلغ به دلار يا يورو براي مشتري صادرشده وازمشتري يك فقره چك به ارزش پروفرما دريافت مي شود. چك مزبور طي نامه به امور مالي براي ضمانت اينكه بار صد درصد با شركت حمل ونقل كانتينري حمل شود به امانت سپرده مي شود.دانستن برخی اطلاعات در خصوص حمل ونقل کانتینری برای مشتریان بسیار حائز اهمیت است.

1-یک کانتینر پر(fcl):این اصطلاح را نباید خیلی ساده تلقی کرد. اغلب، منظور از ،FCL وقتی است که فرستند ه کالا به اندازه یک كانتينرکامل، کالای قابل حمل دارد كه دراین حالت، یک کانتینر(بارگنج)، ازخط کشتیرانی دريافت وآن را با کالای خود پر مي كند و سپس آن را برای حمل دراختیار شرکت کشتیرانی قرارمي دهد.حتی در مواقعی که كانتينر پرنشده باشد، منوط به اینکه فقط حاوی بار یک فرستنده باشد، «كانتينر پر » یا FCL تلقی می شود. ازلحاظ حمل ک‌ننده هرگاه كانتينر توسط فرستند ه کالا بارگیری و بارچینی شده باشد نه توسط حمل ک‌ننده یا پیمانک‌اران او، FCLنامیده می شود. دراین حالت ازنظراو تفاوتی نمی ک‌ند که نصف یا ربع چنین كانتينري پرشده باشد یا تمام آن. به همین دلیل است که در بارنامه های صادره برای FCL ، جمله (توسط فرستنده بارچینی و بارشماری شده است )  درج می شود. این جمله، دارای اهمیت و توجه است.جالب آنکه، در مواقعی هم که یک كانتينر با چند محموله و متعلق به چند مشتری اما توسط خودشان بارگیری مي شود، از نظر حمل ک‌ننده،)نه بارفرابر)، بازهم FCL محسوب می شود. از لحاظ مقام های بندري نیز چنین كانتينری که به صورت پر وارد محوطه بندر مي شود و آماده بارگیری است، FCL به حساب می آید. ذکر این نکته نیز ضروری است چنانچه کانتینری در شرایط و با پلمپ سالم در مقصد تحویل صاحب کالا شود ولی به هنگام بازرسی و تخلیه محمولات متوجه آسیب دیدگی یا کسر تخلیه گردند در این مورد حمل کننده مقصر قلمداد نمی شود.

- 2 کمتر از یک كانتنير  :LCLبه حالتی گفته می شود که بارچینی یا به اصطلاح پرسازی   كانتينرتوسط حمل ک‌ننده انجام می گیرد. صرفنظر ازاینکه مقدار کالا کمتریا برابر ظرفیت یک كانتينر بوده باشد و یا اینکه در كانتينر کالاهای دیگری متعلق به چند مشتری به طور مشترک، بارگیری شده باشد.

مشتریان از طریق تماس تلفنی، ارسال پیام الکترونیکی ویا نمابر، از میزان کرایه حمل، شرایط حمل و برنامه سفر آگاهی می یابند. در صورت تأ یید کتبی نرخ و شرایط حمل ازسوی مشتری، مراحل بعدی توسط کارشناسان بخش بازاریابی پیگیری می شود.موضوع از نظر حمل ک‌ننده، ازآن جهت دارای اهمیت و متفاوت است که مسئولیت او نسبت به LCL به مراتب بیشتراست، زیرا به علت تقبل مسئولیت بارگیری کالا در كانتينر، به هنگام تحویل آن نیز مسئول خسارت احتمالی خواهد بود.

3 محوطه كانتينري: (Cy)منظورفضا یا محوطه ای در داخل پایانه یا بندر، برای استقرار كانتينرهاست تا حسب مورد، به کشتی بارگیری شوند یا روانه مقصدهای داخلی گردند.در چنین محل يا محوط های است که حملکننده یا نماینده او، کانتینر را ازصادرکننده تحویل می گیرد یا برعکس، بعد از تخلیه از کشتی، آن را به وارد کننده تحویل می دهد.

این عبارت دراعتبارات اسنادی نیز کاربرد دارد، و به این معناست که مسئولیت حمل، یا تحویل و تحول کانتینر، در این محل، به پایان می رسد. به عنوان مثال: دركانتينرسنگاپور، یا كانتينرسرای بندر.CY PORT

4 -انبار یا ایستگاه كانتينرها(CFS):این مکان درواقع ناظربرانباری است که در آنجا محموله های متفرقه LCL ، به حملک‌ننده تحویل شده، تا برای صادرات در داخل كانتينرجا گرفته یا جهت تحویل به واردکننده، از كانتينر تخلیه می شود.در بارنامه مربوط به محموله های کمتر ازیک كانتينر یا ،LCLعبارت CFS درج می شود و حاکی از آن است که کالا، در چنین محل يا انباری، جهت بارچینی در كانتينر از فرستنده تحویل گرفته شده یا پس از باز کردن كانتينر و تفکیک محموله های آن به گیرنده، تحویل می گردد.

ICD-5

يك ترمینال کانتینری درون سرزمینی است که به غیر از اسکله و دریا،تمام امکانات یک ترمینال بندری از قبیل گمرک، محوطه کانتینری و مکانی را برای باربندی کانتینرها دارد كه به آن، بندر خشک هم می گویند.

مالکیت کانتینرها

کانتینر (بارگُنج)، از لحاظ مالکیت، به دو دسته کلی تقسیم می شود:

الف - کانتینرهای متعلق به فرستنده یا SOC

ب - کانتینرهای متعلق به حمل ک‌ننده یا COC

مراحل انجام ترخیص کالا از اماکن بندری

-1 مراجعه صاحب کالا به شرکت کشتیرانی مربوطه و ارائه اصل بارنامه دریايی ممهور شده به مهر بانک گشایش کننده اعتبار و تمبر باطل شده که به نفع صاحب کالا پشت نویسی شده و دریافت ترخیصيه از کشتیرانی مربوطه

-2 مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه ترخیصيه به نماینده بخش خصوصی و دریافت اصل قبض انبار کالا

-3 مراجعه صاحب کالا به گمرک و ارائه اصل قبض انبار، پروفرم،پکینگ لیست، ترخیصیه، فاکتورخرید، وکالت نامه یا صلح نامه ومجوزهای محلی (بهداشت، دامپزشکی، استاندارد) جهت دریافت پروانه گمرکی

-4 مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی

-5 مراجعه صاحب کالا به گمرک و ارائه فیش های پرداختی و دریافت پروانه گمرکی

-6 مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه اصل پروانه گمرکی به نماینده بخش خصوصی طرف قرارداد بندرو ثبت اطلاعات پروانه در رايانه

-7 صدور صورتحساب هزینه های حقوق وعوارض بندری، باربری وانبارداری توسط نماینده بخش خصوصی و تحویل به صاحب کالا

-8 مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه های حقوق وعوارض بندری و دریافت فیش بانکی

-9 مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه فیش های بانکی پرداختی به نماینده بخش خصوصی جهت ممهور كردن صورتحساب ها و ظهر کپی پروانه گمرکی

-10 بررسی پروانه گمرکی قبض انبار، بارنامه دریايی، مانیفست،پکینگ لیست و فرم نگلات ویژه توسط کارشناس تسویه کالا( دفترکل انبارها) و بررسی صورتحساب ها و فیش های بانکی و بیمه نامه باربری کالا توسط کارشناس امورمالی و خروج پروانه گمرکی از رايانه و صدوراجازه بارگیری کالا از ترمینال مربوطه

-11 مراجعه صاحب کالا به ترمینال مربوطه و ارائه کپی پروانه گمرکی ممهور شده و بارگیری کالا، توسط بخش خصوصی بر روی وسایل حمل صاحب کالا و صدور بیجک خروجی کالا

-12 خروج وسایل حمل بارگیری شده صاحب کالا از اماکن بندری )درب خروج گمرک(

-13 چنانچه کالا مشمول هزینه تفاوت انبارداری شود صاحب کالا بايد فرم ریز بارگیری روزانه کالا را از ترمینال مربوطه دریافت كرده ومجدداً به نماینده بخش خصوصی مستقر در مرکز خدمات بندری مراجعه و صورتحساب تفاوت انبارداری را دریافت كند.

-14 مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه تفاوت انبارداری کالا

-15 مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه فیش های بانکی پرداختی به نماینده بخش خصوصی جهت ممهوركردن صورتحساب وظهر کپی پروانه گمرکی

-16 بررسی صورتحساب تفاوت انبارداری توسط کارشناس امورمالی بندروخروج پروانه گمرکی از رايانه و صدور اجازه بارگیری کالا از ترمینال مربوطه

-17 مراجعه صاحب کالا به ترمینال مربوطه و ارائه کپی پروانه گمرکی ممهور شده و بارگیری کالا توسط بخش خصوصی بر روی وسایل حمل صاحب کالا و صدور بیجک خروجی

-18 خروج وسایل حمل بارگیری شده صاحب کالا از اماکن بندری )درب خروج گمرک)- (مآخذ سازمان بنادرودريانوردي(

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

سیاست های ابلاغی نقشه راه آینده اقتصاد ایران

سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری پیرامون برنامه ششم با توجه به اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان نقشه راه حوزه دریا و صنعت حمل ونقل باشد.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درگفت وگو با پيام دريا با اعلام این   مطلب یادآورشد: خوشبختانه اقتصاد دریا و توسعه بازارهای دریایی همچنین ایجاد مناطق مهم اقتصادی درزمینه های دارای مزیت دراین برنامه مورد توجه قرار گرفته که می تواند درکارگروه های تدوین برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گیرد.

محمدحسین داجمرادامه داد: کارگروه های تدوین برنامه ششم درحوزه دریا درحال حاضر فعال هستند و مسلماً سیاست های ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری را مورد توجه و کنکاش قرار خواهند داد و نتایج نهایی را برای لحاظ کردن در آن اعلام خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در جلسه آینده کارگروه های تدوین برنامه ششم، سیاست های ابلاغی در دستورکار قرار خواهد گرفت. رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خوشبختانه موارد متعددی ازاستعدادهای دریایی درسیاست های ابلاغی دیده شده است و باید مورد توجه کارگروه ها قرار گیرد. برای مثال توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشوردرمحورچابهار خرمشهر با تأکید برسواحل مکران همچنین اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی مانند حمل ونقل پتروشیمی در سیاست های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته و کارگروه های کارشناسی باید در زمینه کشف و استعدادیابی آنها همچنین از قوه به فعل درآوردن در آن بخش ها نظرات خویش را اعلام کنند.

به گفته داجمر در یک نگاه اجمالی به سرفصل های اعلام شده چنین استنباط می شود افزایش توان داخلی برای مقابله به ضربه پذیری اقتصاد ایران ، همچنین مقابله با تهدیدها از یکسو و رقابت پذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران با خارجی ها مسلماً مؤثر خواهد بود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال