آئیـن‌نامه بهداشت محیط مدارس

از سوی اداره کل‌ بهداشت‌ و تغذیه‌،آئین‌نامه بـهداشت مـحیط مـدارس که مورد تائید آن اداره کل می‌باشد جهت اطلاع خوانندگان محترم‌ در اختیار ماهنامه تربیت قرار گرفت کـه توجه عزیزان را به مشروح آن‌ جلب می‌نمائیم.

ماده 1-محلی‌ که‌ برای احداث مـدرسه در نظر؟؟؟ می‌شود باید ضمن نـزدیک بـودن به مسیر وسائط نقلیه عمومی کارخانجات،خطوط راه‌آهن و شاهراهها،بیمارستان،گورستان، کشتارگاه،دامداری،مرغداری،دباغ خانه،محل انباشتن زباله و کود،مراکز پر‌ سروصدا و پر رفت‌وآمد و سایر مراکزی که نحوی ممکن است ایجاد مـزاحمت،دود،بو،گردوغبار و صدا نماید دور باشد.مدرسه باید حد اقل 500 متر با مراکز محلهای مذکور و مزاحم فاصله داشته‌ باشد‌.

ماده 2-معیار جهت مساحت زمین مورد نیاز به مـ؟؟؟ احداث مدرسه تعداد دانش‌آموزان خـواهد بـود که بایستی در مدرسه به تحصیل اشتغال ورزند و بر این‌اساس حد اقل؟؟؟ لازم به ازای هر دانش‌آموز‌ 6 تا‌ 8 متر مربع خواهد بود.

تبصره 1-حد اقل مساحت زمین لازم برای ایجاد مدرسه روستایی یا شهری بـدون تـوجه به حد اقل تعداد دانش‌آموزان 1000 متر مربع می‌باشد.

تبصره 2-زمین‌ مورد‌ نیاز برای بازیهای فوتبال،بسکتیال، والیبال،تنیس و غیره به شرح زیر برابر ضوابط اداره کل تربیت بدنی ایران مـنظور گـردد.

الف-سالنها-مدارس راهنمایی،دبیرستان باید دارای سالنی باشد‌ که‌ برای‌ ده میز پینگ‌پنگ گنجایش داشته‌ باشد‌ در‌ دوره ابتدایی سالن پینگ‌پنگ باید گنجایش پنج میز را داشته باشد.

ب-زمین ورزش برای هر 12 مدرسه مجاور هـم یـک فـوتبال‌ کامل‌ و وسایل‌ ورزشهای دومیدانی در نـظر بـگیرند. یـک دبیرستان و مدرسه‌ راهنمایی‌ باید حد اقل دارای دو زمین بستکتبال و دو زمین والیبال باشد.در هر مدرسه دورهء ابتدایی دو زمین والیبال‌ در‌ نظر‌ گرفته شود.

ج-در هـر مـنطقه تـهران و شهرستانهایی که دارای؟؟؟ آموزش و پرورش‌ می‌باشند دو سالن والیبال و بسکتبال؟؟؟ پسـران دو سـالن والیبال و بسکتبال جهت دختران،یک؟؟؟ کشتی،یک سالن ژیمناستیک،یک سالن وزنه‌برداری‌، استخر‌ سر‌ پوشیده،یک استخر رو باز منظور گـردد.

د-در مـراکز اسـتانها دو‌ سالن‌ والیبال و بسکتبال پسران سالن والیبال و بسکتبال دختران،یک اسـتخر سر پوشیده،یک

ساکن کشتی،یک سالن‌ وزنه‌برداری‌،یک‌ سالن ژیمناستیک، یک استخر رو باز در نظر گرفته شود.

هــ-در‌ هـر‌ شـهرستان‌ تابع استان یک سالن والیبال،یک سالن بسکتبال،یک سال کـشتی،یـک سالن ژیمناستیک‌،یک‌ سالن‌ وزنه‌برداری،یک استخر رو باز،یک استخر سر پوشیده در نظر گرفته شود.

تـبصره‌ 3-در‌ مـورد مـدارس حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی علاوه بر مقدار زمین لازم باید زمین کافی‌ جهت‌ سـالن‌ چـند مـنظوره،کارگاه،آزمایشگاه،انبار،خوابگاه،سالن غذاخوری، آشپزخانه و همچنین محلی جهت تمرکز وسائل‌ و انجام‌ امـور بـهداشتی و کـمکهای اولیه در نظر گرفته شود.

طبقات مدارس برای دبستانها و دوره‌ راهنمایی‌ حد‌ اکثر تا 2 طـبقه و بـرای دبیرستان حد اکثر تا سه طبقه مجاز است.

تبصره 4-هر واحد‌ آموزشی‌ روسـتایی الزامـا بـاید به وسیله نرده محصور باشد تا دانش‌آموزان ضمن آموزش‌ از‌ مواهب‌ طبیعی روستا نیز مـحروم نـشوند.

تبصره 5-در هر واحد آموزشی حد اقل بنای لازم با‌ توجه‌ به‌ نیازهای زیر بـاید پیـش‌بینی شـود و پیش‌بینی قسمتهای زیر در ساختمان واحد آموزشی‌ الزامی‌ است:

مدارس روستایی

1-کلاس درس 2-اطاق کارکنان مدرسه 3-انـبار 4- اطـاق خدمات بهداشتی و کمکهای اولیه به مساحت‌ حد‌ اقل 9 متر مربع 5-اطاق بـزرگ چـند مـنظوره که برای اجتماعات غذاخوری مورد‌ استفاده‌ قرار گیرد 6-سرویسهای بهداشتی توالت،دستشویی،آبخوری‌)با‌ تـوجه‌ بـه ضـوابط تعیین شده 7- اطاق سرایدار در‌ صورت‌ لزوم 8-نمازخانه.

ماده 5-کف کلاسها باید قابل شـستشو،مـسطح و بدون درز بوده و لغزنده‌ و مرطوب‌ نباشد.

ماده 6-سقف کلاسها باید‌ صاف‌ و بدون درز‌ و شکاف‌ و به‌ رنگ روشن بـاشد.

مـاده 7-تخته یا‌ مشمع‌ مخصوص نوشتن باید در محل مناسبی که نور کافی بـه آن رسـیده‌ و در‌ معرض دید کامل دانش‌آموزان باشد قرار‌ گـیرد.ضـمنا از ایـجاد‌ خیرگی‌ توسط نور روی تخته جلوگیری‌ کند‌،فـاصله تـخته‌سیاه و یا مشمع مخصوص نوشتن تا اولین ردیف دانش‌آموزان حد اقل از‌ 5/2 کمتر‌ نباشد. مـاده 8-بـرای هر دانش‌آموز‌ در‌ کلاس‌ باید حـد اقـل‌ 5/1 متر‌ مـربع سـطح در نـظر‌ گرفته‌ شود به‌طور کلی فضای لازم بـرای هـر دانش‌آموز حد اقل 5/4 متر مکعب باشد و حد‌ اقل‌ ارتفاع اطاقها از سه مـتر کـمتر‌ نباشد‌،حد اکثر‌ ابعاد‌ قابل‌ قـبول برای کلاس درس‌ طـول 8 مـتر و عرض 7 متر می‌باشد.

ماده 9-پلهـ‌های مـشرف به پرتگاه در مدرسه باید ضمن لغزنده‌ نبودن‌ به نرده محافظ مجهز باشد.

مـاده‌ 10‌-حـد‌ اکثر‌ ارتفاع‌ پله در مدرسه‌ 18‌ سانتیمتر و حـد اقـل عـرض آن 30 سانتیمتر باشد.

مـاده 11-درب و پنـجره‌های مشرف به فضای خـارج‌ بـاید‌ به‌ توری سیمی مجهز باشد و پنجره‌های طبقات فوقانی‌ مشرف‌ به‌ پرتگاه‌ باید‌ دارای‌ نـرده مـحافظ باشد.

ماده 12-کلاسهای دانش‌آموزان خردسال حـتی المـقدور باید در طـبقات پایـین‌تر سـاختمان منظور شود.

ماده 13-ایـجاد هرگونه بالکن یا تراس مرتبط با کلاس‌ ممنوع است.

ماده 14-سالن کنفرانس(اجتماعات)کارگاه، آزمـایشگاه،سـالنهای ورزشی و اطاقهای عمومی در نقشه ساختمانی مـدرسه بـه نـحوی مـنظور شـود که مزاحمتی بـرای کـلاسهای درس بوجود نیاورد.

ماده 15‌-در‌ آزماشگاههای شبانه‌روزی مساحت اطاق خواب باید مطابق استانداردهای بهداشتی برای یک نفر حـد اقـل 7 مـتر مربع و به ازاء هر نفر اضافی 5 متر مـربع در نـظر گـرفته شـود. مـاده 16‌-کـف‌ و سطح میزهای آزمایشگاه باید به نحوی ساخته شود که نسبت به حرارت و مواد شیمیایی و غیره مقاوم باشد.

ماده 17-آب مورد مصرف آزمایشگاه‌ باید‌ مورد تایید بهداشت محیط بـاشد‌.

 

تبصره‌ 1-در روستاهایی که لوله‌کشی آب داشته یا خواهند داشت سازمان مسئول تهیه‌کننده آب روستا مکلف است انشعاب خصوصی جهت مدارس در نظر بگیرد.

تبصره‌ 2-در‌ روستاهایی که از آب‌ لوله‌کشی‌ برخوردار نیستند لازم است با اسـتفاده از هـر منبع آب قابل بهسازی که در اختیار هست و یا تهیه می‌گردد متناسب با کمیت آب ظرفیت مخزن ذخیره آب مورد نیاز شرب‌ و سایر‌ مصارف بهداشتی برای هر نفر دانش‌آموز بین 5-15 لیتر در نظر گـرفته ولی بـرای مصارف کلی در صورت وجود آب میزان مذکور 30 لیتر برای هر دانش‌آموز در نظر گرفته‌ شود‌.ضمنا مدرسه‌ مجهز به سیستم شبکه لوله‌کشی داخلی به خـصوص بـرای توالت‌ها و دستشویی‌ها و آبخوری‌ها باشد(بـرای شـبانه‌روزی‌ها حد اقل‌ میزان آب مصرفی 100 لیتر برای هر نفر در نظر گرفته‌ شود‌).

تبصره‌ 3-محل آبخوری باید دارای شرایط زیر باشد:

الف-کف محوطه آبخوری قابل شستشو و دارای شـیب کـافی و مناسب ‌‌به‌ طرف مـجرای فـاضلاب باشد.

ب-دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو(نظیر کاشی‌،موزائیک‌،سیمان‌)باشد.

ج-کف دیوارها و لبه آبخوری بایستی از جنس قابل شستشو(کاشی،موزائیک،سیمان)بوده و دارای‌ شیب مناسب به طرف مـجرای فـاضلاب باشد.

د-آبخوری عمومی دانش‌آموزان باید حتی المقدور‌ به وسیله شیرهای فواره‌ای‌ یا‌ آب سردکن به نسبت حد اقل برای هر 75 نفر یک واحد تامین گردد و ارتفاع شیر آن نسبت به سن اسـتفاده‌کنندگان از سـطح زمین بـین 100-75 سانتیمتر باشد. ماده 18‌-نحوه دفع فاضلاب توالتها بایستی مورد تایید بهداشت محیط باشد.

تبصره 1-تعداد توالتها در هـر مدرسه به ازاء هر 45 نفر دانش‌آموز حد اقل یک مستراح در نظر گـرفته شـود و بـه‌ ازاء‌ هر 60 نفر یک دستشویی منظور گردد.

تبصره 2-مشخصات بهداشتی توالتها و دستشویی‌ها مورد تایید بهداشت محیط باشد.

تـبصره ‌ ‌3-فـاضلاب به چاههای جاذب و یا سپتیک تانک در هر موردی که شرایط‌ ایجاب‌ نمود طـبق اصـول بـهداشتی دفع خواهد شد و طرح آن باید به وسیله قسمت فنی و اجرایی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مـدارس کشور تهیه و اجرا گردد.

ماده 19-حجم چاه فاضلاب‌ و توالت‌ به ازاء 20 لیتر برای هـر نفر در سال محاسبه شـود.

مـاده 20-دستشویی‌ها باید در ارتفاع 75-60 سانتیمتر از زمین نصب گردد و این ارتفاع بستگی به سن‌ استفاده‌کنندگان‌ خواهد‌ داشت و شیر دستشویی‌ها باید نسبت‌ به‌ لبه‌ کاسه دستشویی بلندتر نصب گردد.

تبصره-استفاده از صابون در دستشویی‌ها ضـروریی است. ماده 21-کلاسها بایستی حتی الامکان طوری ساخته‌ شوند‌ که‌ نور طبیعی استفاده نمایند.مرجحا نور از سمت‌ چپ‌ دانش‌آموزان وارد کلاس شود.در مورد کلاسهای شبانه کلاسهایی که اجبارا از نور مصنوعی استفاده مـی‌نمایند حـد اقل نور‌ بایستی‌ برابر‌ با 20 فوت کندل بوده و نحوه تابش طوری باشد که‌ ایجاد خیرگی در دانش‌آموزان ننماید.میزان نور از راهروها و رختکنها و توالتها و دستشویی‌ها حد اقل 5 فوت کندل باشد.

تبصره‌-مـیزان‌ نـور‌ برای کارگاههایی از قبیل خیاطی،ترمه دوزی،صنایع دستی،نقشه‌کشی و امثال‌ آن‌ 30 فوت کندل در نظر گرفته شود.

ماده 22-در مورد تامین گرما جهت کلاسها بایستی‌:

1-دستگاه‌ مولد‌ حرارت مستقیما گازهای حاصل از سـوخت را بـه فضای کلاس وارد ننماید‌ و حد‌ اقل‌ اکسیژن از جهت سوخت کامل مصرف نماید و خطر آتش‌سوزی نداشته و ؟؟؟های کلاس را به طوری‌ یکنواخت‌ گرم‌ نماید.

تبصره-درجه حرارت مناسب جهت کلاسها بین 21-18 درجه سـانتیگراد مـی‌باشد.

مـاده‌ 23‌-کلیه مؤسسات مشمول این آیـین‌نامه بـاید مـجهز به وسایل اطفاء حریق و حد اقل‌ دو‌ راه‌ فرار برای مواقع اضطراری وجود داشته باشند که از هر نقطه داخل ساختمان قابل‌ رویـت‌ بـاشند.

مـاده 24-کلیه کلاسها،راهروها،قمستهای اداری، (به تصویر صفحه مـراجعه شـود‌) خوابگاه‌،نهارخوریها‌،آشپزخانه در صورت وجود توالتها،دستشویی‌ها، محوطه،سالن ورزش،کارگاه و آزمایشگاه اداری زباله‌دان بهداشتی درب‌دار‌ ضد‌ زنگ با ظرفیت مـتناسب بـاشند و روزانـه تخلیه و به موقع شستشو و تمیز گردند‌.

ماده‌ 25‌-وجود هرگونه حـوض و حوضچه که دارای آب راکد باشد در محوطه مدرسه ممنوع است،مدارسی‌ که‌ دارای‌ استخر شنا می‌باشند بایستی اطراف آن مجهز بـه نـرده ایـمنی بوده و آب‌ آن‌ مرتبا تعویض و یا تصفیه و ضد عفونی گردد و از نـظر شـرایط بهداشتی مورد تایید بهداشت محیط باشد‌.

ماده‌ 26-در صورت وجود کارگاه و آزمایشگاه کف و دیوارهای آن بایستی از جنس‌ قـابل‌ شـتسشو(کـاشی یا موزائیک و یا بتون)بوده‌ و کف‌ داری‌ شیب مناسب به طرف کـفشور بـاشد.

مـاده‌ 27‌-آزمایشگاه و کارگاه بایستی مجهز به دستشویی و صابون باشد.

ماده 28-آزمایشگاه و کارگاه دارای‌ وانتی‌ لاتـور مـتناسب بـا حجم سالن‌ به‌ منظور تهویه‌ هوا‌ باشد‌.

ماده 29-میزان نور در آزمایشگاه‌ و کارگاه‌ متناسب بـا نـوع کار و مورد تایید بهداشت محیط باشد.

ماده 30-به‌ منظور‌ جلوگیری از ایجاد گردوغبار کـف مـحوطه‌ مـدرسه اسفالت و یا بتون‌ کف‌ و یا نظائر آن مفروش گردد‌.

ماده‌ 31-کلیه مواد این آیین‌نامه شـامل کـودکستان، دبستان،راهنمایی،دبیرستان و آموزشگاههای حرفه‌ای وابسته‌ به‌ آموزش و پرورش و نظایر آن می‌باشد‌.

ماده‌ 32‌-وزارت آموزش و پرورشـ‌ مـسئول‌ اجـرا و وزارت بهداری عهده‌دار‌ نظارت‌ بر اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه