آموزش طراحی دکوراسیون داخلی منزل و استفاده از فضای داخلی

اولين عنصري‌ که‌ در‌ شروع بايد مدنظر قرار گيرد‌ عملکرد‌ و نحوه‌ استفاده از فضاي داخلي اسـت . يک چـهار ديواري ميتواند به عنوان اطاق خواب ، نشيمن ، اطاق بچه ، آشپزخانه ، سالن ورزش ، فروشگاه يا‌ اداره‌ شخص‌ معين براي فعاليت مشخص قرار گيرد.... ضروري است‌ با‌ استفاده از عواملي چون نورپردازي و چيدن مبلمان تـقسيم گـردد تـا عملکرد هر يک دقيقآ مشخص گـردد.

نـيازهاي يک خـانواده‌ پر‌ جمعيت‌ با حتياجات فردي مجرد يکسان نيست . وجود اطفال خردسال قهرآ‌ نوع خاصي تزئين را ديکته ميکند خصوصيات رواني افراد خانواده و زمـاني را کـه بـا هم يا جدا از‌ هم‌ در‌ منزل صرف ميکنند نيز از عـماملي مـهم در ارايش خانه بشمار‌ ميرود‌ لذا منظور داشتن سليقه کليه اعضاي خانواده ضروري است .

آسايش

در نظر گرفتن آسايش ساکنان خانه‌ بيش‌ از‌ زيبـائي در دکـوراسيون واجـد اهميت است . اطاق زيبا اما غير قابل استفاده‌ تدريجا‌ بـه‌ جايگاه ارواح بدل ميگردد ! محل کار زندگي يا استراحت چنانچه شرايط مناسب و راحتي فراهم‌ ننمايد‌ داراي‌ فضاي سنگين و کسالت بار شـده افـراد را از خـود گريزان خواهد نمود نقش عمده‌ معماري‌ و تزئين داخلي در حقييقت ايجاد مـحيطي مـناسب براي زيستن و فعاليت هاي انساني است‌ .

ويژگيها‌

منظره‌ اطاق ، ميزان نور طبيعي و خصوصيات معماري ساختمان از ديگـر عـواملي هـستند که قبل از‌ شروع‌ تزئين بايد مدنظر قرار گيرند. اين عوامل اجزا ثابتي را تـشکيل مـيدهد کـه‌ تغيير‌ آنها‌ و پس از اتمام کار ديگران امکان پذير نيست لذا ترکيب بندي را طوري بايد انجام‌ داد‌ که از جـنبه هـاي مـثبت اين ويژگيها حداکثر بهره برده شود.

نقشه‌

انجام‌ کار‌ چه در ساختماني نو و چه تغيير دکـور يک سـاختمان کهنه باشد بايد با در نظر‌ گرفتن‌ شکل‌ فضا و پياده کردن نقشه آن صورت گيرد. کـشيدن نـقشه يکـي از ضروري‌ ترين‌ اقدامات است . جابجائي مبلمان يا تغيير رنگ بر روي نقشه امري ساده و بدون فـرج اسـت اما‌ ارتکاب‌ هر اشتباه پس از اتمام کار به قيمت صرف هزينه اضافي و دوباره‌ کـاري‌ اسـت . نـقشه نه تنها فضاي قابل استفاده‌ را‌ پيشاپيش‌ نمايش ميدهد بلکه به کمک آن ميتوان‌ تعداد‌ و اندازه اثـاثه مـورد نياز را نيز مشخص کرد.

نور

ضمن کشيدن نقشه مناطقي‌ که‌ از آنجا نـور طـبيعي بـه‌ داخل‌ تابيده ميشود‌ و نواحي‌ تاريک‌ ، همچنين تعداد چراغهاي سقفي و آباژور با‌ تعيين‌ محل دقيق آنـها لازم اسـت مـشخص گردند محاسبه رو شنائي عمومي و نقاطي‌ که‌ احتياج به نور بيشتري براي مـطالعه‌ يا کـار دارند واجد‌ اهميت‌ خاصي است .

سطوح

سطوح اصلي‌ اتاق‌ شامل سقف و کف و ديوارها است ؛ پرده ها روکـش مـبل و صندلي، سطح درها و پنجره‌ ها‌ نيز سطوح کوچکتر را تشکيل‌ ميدهند‌. رنگ‌ ، نـقش ، بـافت در‌ بزرگ‌ يا کوچک جلوه دادن‌ اتاق‌ موثر اسـت نـقوش درهـم و رنگ هاي تند بر سطوح مذکور قـدرت جـلب توجه بيشتري‌ داشته‌ و فضا را شلوغ و کوچک خواهند کرد‌.

بازي‌ با نور‌

بازيبا‌ نـور‌ بـه اشکال مختلف ميتواند‌ در نماي ظـاهري فـضاتاثيرگذار باشد. حـقه هـاي بـعدي مختلف که تنها با ايجاد تـغييرات در‌ نـورپردازي‌ يک فضا ممکن است ميتوانند ابعاد‌ آنرا‌ نيز‌ کوچک‌ تر‌ يا بزرگتر از‌ آنچه‌ هـست نـشان دهند.

در اينجا به بعضي از اين حقه هـاي بصري اشاره ميکنيم :

بـراي بـلندتر‌ جلوه‌ دادن‌ ارتفاع يک اتاق از چـراغ هـاي پايه‌ دار‌ کهروي‌ زمين‌ قرار‌ ميگيرند‌ يا چراغ هاي ديواري که نور را به سقف ميتابانند اسـتفاده کـنيد. روشن کردن سقف آن را بلندتراز آنـچه هـست نـشان ميدهد.

براي کـوتاه تـر جلوه دادن‌ ارتفاع اتـاق و صـميمانه تر کردن آن نور را از سقف دور نگاه داريد و براي روشن کردن فضا از چراغ هاي ديواري که نور رابـه پايين مـيتابانند و آباژورهايي با کلاه هاي‌ سر‌ بـسته اسـتفاده کنيد. هـمچنين جـلب تـوجه بيننده به تابلوها و عـناصردکوراتيوي که در ارتفاع کم روي ديوارها نصب شده باشند ميتواند تاثير بسزايي در کوتاه تر نماياندن ارتفاع اتـاقداشته بـاشد‌. چيدن‌ مجموعه هايي از وسايل تزئيني روي سـطوحپايين يا بـر روي زمـين و روشـن کـردن آنها با نـوري مـتمرکز از بالا هم همين اثر را‌ دارد‌.

به منظور وسيع تر نشان‌ دادن‌ فضايي باريک و بلند کانون توجه را ديوار انـتهايي فـضا قـرار دهيد. براي اين کار مثلا پنجره اي که روي اين ديوار اسـت را چـشمگير‌ سـازيد‌ يا بـا قـرار دادنـ‌ يک‌ اثر هنري بر روي آن و روشن کردن آن با يک نور نقطه اي متمرکز چشم را به آن جلب کنيد. در مقابل ساير ديوارهاي اتاق را با نور کمتر ويکدستي‌ روشن‌ سازيد.

اگر مي خـواهيد يک فضا بزرگتر به نظربرسد دو ديوار روبه رو به هم را با تاباندن نور کاملا روشن کنيد به اين ترتيب فاصله آنها بيشتر به نظر‌ مي‌ رسد. همچنين‌ در صورت امکان از آينه در فضاي اتاق استفاده کـنيد تـا باترکيب انعکاس فضا در آينه و نحوه‌ نورپردازي چرخش نور درفضا بهبود يافته و در نتيجه اتاق بزرگتر به‌ نظر‌ برسد‌. ازچراغ هايي که بر روي بازوهاي قابل تنظيم نصب ميشوند استفاده کنيد و آنـها را بـه آينه بتابانيد‌.

‌‌براي‌ کنترلنور در اتاق هاي بسيار روشن و آفتابي از سطوح مات به منظورجذب نور‌ و پيشگيري‌ از‌ انعکاس ناخواسته آن بهره بگيريد. به خاطر داشته بـاشيد سـطوح صيقلي مثل شيشه ، فلز، کـاشي‌ و رنـگ هاي روغني نور را منعکس ميکنند و در نتيجه بر شدت نور فضامي‌ افزايند و ارتفاع را بلندتر‌ جلوه‌ ميدهند. در مقابل سطوح مات و بافت دار بيشتر نور را جذب ميکنند. هـمچنين هـرچه سطوح تيره تر بـاشند مـقدار بيشتري از نور را جذب ميکنند.

براي اينکه فضايي را گرم و صميمي‌ جلوه دهيد ازچراغ هاي روميزي متعدد استفاده کنيد. توجه داشته باشيد از کلاهک هايي با رنگ هاي گرم براي اين چراغ ها بـهره بـگيريد تا فضا را با نوري گرم و جذاب‌ روشن‌ کنند به عنوان مثال به جاي کلاهک سفيد از کلاهک هاي عاجي يا نباتي استفاده کنيد.

پرده اي که به پنجره يک اتاق نصب ميکنيد تاثير زيادي بر نـما و حـالت‌ حکمفرما‌ بـه آن خواهد داشت .

زيرا پرده ها ميتوانند ميزان نور طبيعي که به يک اتاق وارد ميشود را کنترل کنند و همچنين پرده هاي شفاف هـمچون فيلتري نور را متاثر‌ از‌ رنگ خود عبور ميدهند. بنابراين انتخاب پرده بايد بـا تـوجه و دقـت در اين قابليت ها صورت بگيرد.

چنان چه از منابع نور متعدد در يک اتاق استفاده مي کنيد‌، اما‌ از‌ نورکلي اتاق راضـي ‌ ‌نـيستيد قدرت‌ لامپ‌ بعضي‌ از آنها را تغييردهيد يا با تغيير دادن حباب چراغ ها که زيادي شفاف يا کـدر بـاشند يا بـه رنگ مورد‌ پسند‌ شما‌ نباشند و همچنين کلاهک آباژورها، رنگ و ميزان نور کلي‌ اتاق‌ را براي خـود دلپذيرکنيد.

براي رنگين کردن يک فضا با نور مي توانيد حالت هاي مختلفي بـه آن ببخشيد‌. يکي‌ از‌ ديوارهاي سـفيد را بـا نوريکه از —– رنگي دلخواهتان عبور‌ ميکند روشن کنيد. پيش ازانتخاب —– تاثير آن و روانشناسي رنگ ها را مطالعه کنيد. نوري که از يک‌ —–‌ زرد‌ عبور ميکند احساس بشاشيت و شادابي را ايجاد ميکند. نور آبي تاثيري‌ آرام‌ بخش دارد که اعـصاب را آرامش مي دهد و احساس تمايل به خواب را در شما زنده‌ ميکند‌. نور‌ قرمز محرک و پرانرژي است و فعاليت و تحرکرا تشويق ميکند. سبز شادابي و طراوت به‌ فضا‌ مي‌ بخشد و ما را به ياد طبيعت و زمين مـي انـدازد. نور بنفش رنگ اما مي‌ تواند‌ هم‌ آرامش بخش و هم مهيج باشد، بسته به اينکه بيشتربه رنگ قرمز متمايل باشد يا‌ به‌ آبي تمايل داشته باشد.

شدت روشنايي :

براي هر نـاحيه تـامين روشنايي خاص بايد‌ ميزان‌ منابعي‌ از شدت روشنايي ايجاد شود.

شدت روشنايي در سراسر ناحيه اي که تامين روشنايي‌ آن‌ مدنظر است بايد به طور معقولي يکنواخت باشد.

اين بدان معني است کـه‌ سـر‌ تا‌ سر اتاق بايد به ميزان مناسبي روشن شود. اين امر به منظور اجتناب از ايجاد‌ نواحي‌ تاريک با وسعت زياد است که ممکن است در حالتي که شخص‌ بايستي‌ از‌ ناحيه تامين روشـنايي مـربوط بـه خود به اطراف نگاه کـند بـر تـطابق چشم اثر بگذارد‌. شدت‌ روشنايي‌ بايد با استانداردهاي مربوطه انتخاب شود.

سطوح مجاور:

از تفاوت زياد در‌ شدت‌ روشنايي سطوح مجاور بايد اجتناب شـود. تـفاوت بـين شدت روشنايي سطوح مجاور نبايد از نسبت ده‌ بـه‌ يک تـجاوز کند. از اين رو درخشندگي اطراف ناحيه تامين روشنايي بايد‌ کمتر‌ از درخشندگي خود ناحيه تامين روشنايي باشد‌؛ در‌ غير‌ اين صورت ، قابليت ديد در اين ناحيه‌ ، مـختل‌ مـيشود.

هـمچنين ممکن است باعث خستگي چشم شود، زيرا در اين حال بايد‌ خود‌ را دو بـرابر با شرايط‌ جديد‌ تطبيق دهد‌. (مثل‌ هر‌ بار که چشم از صفحه تلويزيون‌ به‌ اطراف منحرف ميشود و دوباره بـه صـفحه بـر ميگردد). در صورت تداوم اين‌ کار‌، چشم خسته شده و منجر به نـاراحتيهايي‌ از قـبيل سردرد، خستگي‌ مفرد‌ و غيره مي شود.

 

حفظ شدت‌ روشنايي‌ :

به منظور اطمينان از اينکه شدت روشنايي مـورد نـظر هـمواره تامين مي شود‌، بايد‌ تدابيري براي حفظ شدت روشنايي‌، تعمير‌ و نگهداري‌ و تـميزکردن چـراغ هـا‌ اتخاذ‌ شود.

شدت روشنايي نبايد‌ هرگز‌ به کمتر از ٨٠ درصد مقدار توصيه شده افت کـند. در طـراحي هـاي خوب‌ روشنايي‌، براي جبران تقليل نوردهي در نتيجه‌ کهنگي‌ لامپ و تجمع‌ آلودگي‌ روي‌ چراغ ها، شـدت روشـنايي‌ اوليه ، بيشتر از مقدار لازم در نظر گرفته ميشود.

کنترل خيرگي چشم :

به منظور پيشگيري‌ از‌ ايجاد خـيرگي نـاراحت کـننده چشم ناشي‌ از‌ منابع‌ نوري‌، درخشندگي‌ آنها در زاويه‌ هاي‌ ديد معمولي بايد محدود شود.

لامپ هـاي بـدون پوشش ، باعث ايجاد خيرگي ناراحت کننده چشم ميشوند‌ زيرا‌ درخشندگي‌ آنها معمولا خيلي زياد اسـت . اين امـر‌ در‌ مـورد‌ لامپ‌ هاي‌ فلورسنت‌ بدون پوشش در حالتي که کار مداوم در زير نور اين لامپ ها مورد نياز اسـت نـيز صادق است .

چراغ هايي همانند لامپ فلورسنت از نوع بلند‌ با پايه هاي بـاريک ، بـدون اسـتفاده از وسايل کنترل چشم از قبيل پخش کننده هاي منشوري يا شبکه اي به کار ميروند. با اين حال ، در حـالي کـه مـدت زمان‌ قرارگيري‌ در زير نور لامپ هاي فلورسنت بدون پوشش براي مثال در راهروهاي اتـاق اسـتراحت و غيره کم باشد، استفاده از آنها قابل قبول است .

انعکاسات ناخواسته :

برخي از انعکاسات ممکن‌ است‌ در کارايي يا راحـتي اشـخاص ، اختلال ايجاد کنند؛ مثلا انعکاس نور از روي سطوح براقي که روي آنها مطالبي نـوشته شـده است .معمولا‌ اين‌ امر خارج از کنترل طـراح‌ روشـنايي‌ اسـت ؛ زيرا به وضعيت قرارگيري در ناحيه تامين روشنايي نـسبت بـه منبع نوري بستگي دارد. توزيع روشني سطوح داخلي اصلي: علاوه بر کنترل درخشندگي‌ مـنابع‌ نـوري، روشني سطوح داخلي‌ اصلي‌ از قـبيل

ديوارهـا، سقف هـا و غـيره از طـرق زير حاصل ميشود:

١. درنظرگرفتن ضرايب انعکاسي مـناسب بـراي سطوح

٢. تامين روشنايي مناسب براي سطوح

هدف از اتخاذ اين تدابير، اجتناب از تفاوت‌ هـاي‌ بـيش از حد روشني سطوح وسيع است کـه در ميدان ديد قرار دارند. تـفاوت هـاي خيلي زياد در روشني سطوح همانند و درخـشندگي بـيش از حد منابع نوري باعث خستگي مفرط‌ چشم‌ ها ميشود‌. از طرفي در صورتي که روشـني، خـيلي يکنواخت باشد، تاثير آن ايجاد مـحيط خـسته کـننده يا افسرده‌ کننده اسـت .

 

بـا اينکه توزيع روشنايي عـمومي عـامل اصلي است ولي‌ شدت‌ سايه‌ ها نيز در محيط تاثير ميگذارد. شدت سايه ها به وسـيله نـوع توزيع نور تعيين مي شود‌. ‌‌مـثلا‌ نـوردهي با زاويه بـسته بـاعث ايجـاد سايه هايي با شـدت زياد ميشود؛ در‌ حاليکه‌ لامپ‌ هاي فلورسنت سايه هايي ملايم ايجاد ميکنند.

سايه هاي با شدت زياد، مـعمولا مـناسب نيستند‌؛ به جز مواردي که هـدف ، ايجـاد جـلوه هـاي ويژه بـاشد.

انتخاب مستقيم روشـنايي‌ :

سـيستم هاي روشنايي بايد‌ به‌ گونه اي انتخاب شوند که توزيع روشني مورد نياز را ايجاد کنند. اين بدين مـعني اسـت کـه در مورد آويز يا چراغ هايي که روي سطوح نصب مـيشوند، در دفـاتر کـار‌ و امـاکن ، حـداقل

٣٠ درصـد نور منتشره بايد به طرف بدن باشد. در اين صورت مي توان از کافي بودن روشني سقف اطمينان حاصل کرد.

روشنايي غيرمستقيم :

نحوه عمل اين نوع روشنايي‌ به‌ صورت توکار اسـت . در اين روش همه نورها به طرف سقف هدايت ميشود و ساير سطوح در اتاق به وسيله انعکاس متقابل روشن مي شود .نتيجه اين امر، خسته کننده است‌ ؛ زيرا‌ توزيع روشني بيش از حد يکنواخت است . همچنين اين نـوع روشـنايي کارايي خوبي ندارد و فقط در موارد خاص بايد از آن استفاده کرد.

محل قرارگيري چراغ ها:

ترتيب قرارگيري‌ چراغ‌ ها به منظور نيل به توزيع روشني دلخواه لازم است به گونه اي باشد کـه نـورکافي به قسمت هاي بالايي ديوارها و سقف برسد.

اين امر عموما نياز به يک‌ طرح‌ قرارگيري‌ چراغ ها در فواصل يکنواخت‌ دارد‌ تا‌ بدين ترتيب شدت روشـنايي مـورد نياز در صفحه مربوط به نـاحيه تـامين روشنايي حاصل شود. در حالي که ترتيب قرارگيري به‌ صورتي‌ است‌ که فواصل بين چراغ ها از مقدار حداکثر‌ نسبت‌ به فاصله به ارتفاع نصب تـجاوز نـميکند و فاصله از ديوارها نصف اين فـاصله اسـت .

نقش رنگ در طراحي داخلي‌

همگان‌ مي‌ دانيم که افراد مختلف به رنگ هاي خاصي تمايل نشان‌ مي دهند .استفاده از اين تمايل اشخاص به عنوان وسيله اي براي تشخيص شخصيت آنها موضوع بـحث انـگيزي‌ است‌ ، چرا‌ که افراد با يکديگر تفاوت دارند. هر يک از ما خصوصيات‌ شخصي‌ خاص خود را داريم و احساساتمان را به سبک و سياق خاص خود بيان مي کنيم . در جهان‌ نمي‌ توان‌ دو نفر را يافت که در ابـراز احـساساتشان پيرو شيوه يکـساني باشند‌. از‌ طرف‌ ديگر احساسات افراد به طرق مختلف قابل تضعيف و تحريک است و مثلا با تغيير محيط‌ اي‌ کـه‌ در آن زندگي ميکنند، به سبب الگوهاي روانشناسي به نتايج بهتري در ايجاد شـادابي‌، صـميميت‌ ، آرامـش افراد خانواده دست يافت . ويژگيهاي خيابان و کوچه اي که خانه ما قرار‌ دارد‌، ترکيب‌ حجمي، نورگيري، تقسيم بندي فـضاهاي ‌ ‌داخـلي، مبلمان داخلي، نحوه رنگ بندي و حتي مقياس به‌ کار‌ رفته همه و همه بـه عـنوان فـاکتورهاي مهمي براي تعريف يک مسکن مناسب عمل‌ ميکنند‌. ويژگيهاي‌ فرهنگي، نوع روابط خانوادگي و حريم هاي اجـتماعي و غيره از جمله عواملي هستند که نيازهاي روحي‌ و جسماني‌ ساکنين را تعريف ميکنند و وظيفه يک طـراح داخلي است که تـعاملي مـحکم‌ بين‌ موارد‌ ياد شده با جنبه هاي عملکردي فضا، برقرار سازد.

رنگ عاملي مهم در طراحي فضا‌: رنگ‌ ها‌ ميتوانند به شيوه هاي مختلف تاثيراتي بنيادين در زندگي بر جاي گذارند‌ که‌ از جمله مـهم ترين آنها ميتوان به تاثير آنها بر احساسات اشاره کرد. جهاني که انسان‌ در‌ آن زندگي ميکند، متشکل از هزاران رنگ و توناليته هاي مختلفي است که‌ موجودات‌ و اشيا را براي ما جذاب تر و حتي‌ بـه‌ گـونه‌ اي معنوي، عميق تر نشان مي دهند‌. هر‌ کدام به سبب ويژگي هاي شيميايي و روانشناسانه اي که دارا هستند، منبع مهمي‌ از‌ انرژي، در جهت فزوني سلامت‌ و نشاط‌ روح و روان‌ در‌ انسان‌ ها به شمار مي رونـد. جـهاني‌ تک‌ رنگ ، با توناليته هاي محدودي را با طبيعت اطراف خويش مقايسه کنيد‌ و يا‌ خود ساکن شهري سياه و سفيد بدانيد‌، بدون هيچ کنتراستي و هيجاني‌. معناي‌ زندگي تغيير يافته و سردي و مردگي‌ بـر‌ هـمه جا حاکم ميشود. فضايي بي روح و عاري از هر جنب و جوشي که‌ تشنه‌ جرعه اي رنگ است . مساله‌ رنگ‌ به‌ سبب تاثيرات مهم‌ روانشناسانه‌ اش ، در مقوله شهر‌ و فضاهاي‌ معماري امري مهم به شـمار مـي رود؛ تـا بدانجا که تخصصي با عـنوان رنـگ‌ بـندي‌ و رنگ شناسي فضاهاي شهري در بين‌ هنرمندان‌ مطرح شده‌ است‌ . هماهنگي‌ در رنگ مثل هماهنگي‌ در نت هاي موسيقي است و از اهميت ويژه اي در ايجاد هارموني مـناسب و چـشم نـواز‌ به‌ مانند قطعه موسيقي برخوردار است . براي‌ رسـيدن‌ بـه‌ اهدافي‌ همچون‌ کارکرد مناسب ، زيبايي‌ بصري‌، هارموني فضايي، و تأثير محيطي و رواني مؤثر و مثبت در طراحي داخلي، مستلزم استفاده هماهنگ ، مـنسجم ، مـعنيدار و زيبـا‌ از‌ عناصر‌ طراحي است . در يک طرح مطلوب همه‌ عناصر‌ و اجزاء‌ در‌ نسبت‌ بـه‌ تاثيرات کيفي و معنايي که به فضا اعمال ميکنند در ارتباطي تنگاتنگ با هم قرار دارند. بر اين اساس ، موفقيت هـر طـرح بـستگي کامل به چگونگي ترکيب عناصر‌ و الگوهاي سه بعدي فضا دارد. تجربه سـاليان دراز کـار با رنگ ثابت کرده است که رنگ ها نيز مثل انسان ها، از جهات مختلف با يکـديگر مـرتبط انـد و سليقه ها‌ و صفات‌ مشترکي دارند و يا برعکس ناهموان و متضاد يکديگرند. شايد تصور کـنيد کـه نـارنجي و سرخ متضاد همند، در حالي که در دايره رنگ کنار هم قرار ميگيرند و داراي هارموني هستند. خريدن‌ يکـ‌ دايره رنـگ ، کـه در آن نحوه ارتباط رنگ ها و چيدمان آنها و رنگ هاي مکمل مشخص شده است و در اکثر فـروشگاه هـاي لوازم هنري‌ وجود‌ دارد، با ارزش است تا‌ قبل‌ از خريدن زرد گريپ فوروتي و سبز زيتوني براي رنـگ کـردن اتـاق خواب ، نگاهي به آن بيندازيم .

 

رنگ بندي اتاق ها و استفاده از مصالحي که‌ بتواند‌ خصوصيات رنـگي و بـافت مورد‌ نظر‌ ما را برآورده سازد بسيار مهم و در عين حال قدرت اعمال نفوذ بـر تـغييرات کـالبدي فضا را نيز داراست ؛ کارهايي که براي تعديل و تقسيم بندي ديواره هاي رنگي انجام ميگيرند‌ ميتواند‌ بـه عـنوان ايده اي براي تعيين کالبد فيزيکي فضاي نيز عمل کند و جنبه هاي کاربردي طـراحي را بـا مـعيارهاي زيباشناختي همراه سازيم . به عنوان مثال مساله روشنايي و استفاده از نور‌ طبيعي‌ در طراحي‌ يک اتاق بسيار مـهم اسـت ولي نـحوه کنترل نور، انتخاب رنگ و مصالحي که نور را از خود‌ عبور مي دهند بـه خـلاقيت و قدرت طراح در ايجاد هماهنگي که‌ وي‌ بين‌ کارکرد روشنايي اتاق و مطلوبيت فضا بستگي دارد.

استفاده از چرخه رنگ ، روشـي مـطمئن براي يافتن رنگ هاي ‌‌متناسب‌ با رنگ مورد نظر ماست . چرخه رنـگ مـتشکل از دوازده رنگ است که‌ سه‌ رنگ‌ قرمز، زرد و آبـي در آن رنـگ هـاي اوليه و رنگ هاي ميان آنها به عنوان رنـگ‌ هـاي ثانويه شناخته ميشوند. هر رنگ در اين چرخه مي تواند با رنگ‌ هاي کناري خـود کـه‌ رنگ‌ هاي هم خانواده اش مـحسوب مـيشوند و همچنين رنـگ مـقابلش کـه رنگ مکمل آن است به خوبي تـرکيب شـده نتيجه اي زيبا و موزون بيافريند. استفاده از رنگ هاي هم خانواده که در‌ چرخه رنـگ در کـنار هم قرار گرفته و به اصطلاح هـمسايه هستند ترکيبي ملايم و هـماهنگ را ايجـاد ميکند که نگاه بيننده را بـه راحـتي از يکي به ديگري رهنمون مي شود. استفاده‌ از‌ يک رنگ با ميزان کمي از رنگ مـکمل آن چـنانچه به درستي و در اندازه هاي صـحيح صـورت گـرفته باشد نتيجه اي درخـشان و چـشمگير مي آفريند و بر جـذابيت مـجموعه رنگي حاضر‌ مي‌ افزايد و مانع غالب شدن کامل يک رنگ بر فضاي اتاق مي شـود.

چـنين عواملي در انتخاب رنگ براي بناها، دکـوراسيون داخـلي و مبلمان فـضا، رويکـردهاي مـختلفي را در طراحي ايجاد‌ ميکند‌. رنـگ يکي از عوامل تعيين کنند سبک و سياقي است که بدان طريق با محيط پيرامون خود ارتـباط بـر قرار ميکنيم و بيشتر از هر عامل مـستقل ديگـري مـيتواند فـضاي کـسالت‌ بار‌ و يکنواخت‌ اطـراف را بـه مکاني روح‌ بخش‌ مبدل‌ سازد. عوض کردن رنگ ديوارها ميتواند بيش از تغيير مبلمان يا حتي ساختار يک اتـاق ، نـتايج چـشم گيري به بار آورد‌. تا‌ کنون‌ خان هـاي بـسياري بـه رنـگ بـژ و کـرمي و تناليته‌ هاي‌ آن رنگ آميزي شده اند و رنگ استاندارد معمول براي خانه هاي جديد مگنوليايي است اما بايد تصور نمود که‌ در‌ شرايط‌ مختلف اجتماعي و به خصوص اقليمي، چـگونه بايد از اين رنگ‌ ها استفاده کرد و يا ديوارهايي به رنگ هاي ملايم و نامحسوس مثل استخواني، براي زندگي کردن بسيار مناسبند؛ اما‌ ايجاد‌ کنتراست‌ در آنها با انتخاب رنگ هاي خاص در لوازم جانبي منزل‌ و روکـش‌ هـا و رو مبلي ها باعث روح بخشي به فضا مي شود.

براي آنکه بتوانيم ارتباطي درست ميان‌ طبيعت‌ خود‌ با دکوراسيون داخلي خانه برقرا سازيم ، بايد بياموزيم که ترس از متفاوت‌ بودن‌ بـا‌ سـايرين را از خود برانيم ؛ مشکلي که امروزه بسيار با آن در گيريم و بسياري‌ از‌ طراحي‌ هاي معماري و داخلي را تحت الشعاع قرار مي دهد. نميتوان در جامعه اي سياه‌ و سفيد‌، تـفکري رنـگي داشت و فردايي بهتر را تصور کـرد. غـالبا خود را در حصاري‌ از‌ رنگ‌ هايي به تحميل عرف و جامعه

«معقول » و «بي روح » و بي رمق قرار مي دهيم ، رنگ‌ هايي‌ که مانع از بروز احساسات و نمايان شدن خـود واقـعي ما ميگردد. به مـنظور‌ کـمک‌ براي‌ ايجاد فضايي مطلوب و دلنشين در محيط زندگي خود و بهره گيري هر چه بهتر از رنگ‌ ها‌، لازم است اطلاعات گسترده تري درباره ارتباطات فردي خويش با رنگ ها‌ نايل‌ شويم‌ و مواردي را درک کـنيم کـه علاقه مندي يا بيزاري به رنگ هاي خاص را در‌ مورد‌ ما‌ آشکار مي سازد. با بذل توجه بيشتر به قدرت رنگ ها در‌ خانه‌ هاي خود ممکن است از آنچه به واسطه اين کار نـمايان مـي شود بـه شکلي خوشايند‌ يا‌ ناخوشايند غرق حيرت شويم . رسيدن به ترکيب رنگ مناسب در اتاق ، لباس‌ و يا‌ هر مورد ديگر، نـه فقط جلب توجه‌ مي‌ کند‌ که حالتي از اطمينان و آرامش را نيز‌ القـا‌ مـيکند.

کـار موثر با رنگ بيش از همه به تحريک حس خلاقيت نيازمند‌ است‌ . به دست آوردن يک ترکيب‌ رنگ‌ مناسب کـه‌ ‌ ‌درسـت‌ با‌ منظور و هدف فرد، منطبق باشد خود‌ به‌ نوعي «آفرينش » محسوب مي شـود.

بـراي بـدست آوردن چيدماني مناسب از رنگ‌ ها‌ در فضاهاي داخلي گام هاي اوليه‌ زير ضروري است : ــ‌ آن‌ مطلبي را که بـا زبان‌ رنگ‌ مي خواهيد به بيننده بگوييد در انديشه خود آماده داشته باشيد.

ــ يگـ‌ رنگ‌ اصلي که سـخن گـوي پر‌ قدرتي‌ براي‌ بيان آن مطلب‌ باشد‌، پيدا کنيد.

ــ رنگ‌ هاي‌ ديگري که در اطراف آن مي چينيد، بايد در هماهنگي کامل باشد.

ــ آنگاه‌ به‌ عنوان يک رهبر طرح وارد شده‌ و اين‌ بار سليقه‌ هنري‌ خود‌ را در چيدن اين‌ ابـزارهاي فني دخالت دهيد.

به کاربردن رنگ در فضاها و يا مبلماني ساده معمولا نيازمند مهارت‌ زياد‌ و گران قيمت نيست . يک طراح معماري‌ خوب‌ ميتواند‌ بسياري‌ از‌ نيازهاي محرک رواني‌ با‌ استفاده از مطالبي که گفته شد و اندکي خـلاقيت در جـهت رفاه مصرف کنندگان به کار گيرد‌؛ مخصوصابه‌ وسيله‌ گوناگوني و اجتناب از تک رنگ بودن .

رنگ‌ ، عنصر‌ اصلي‌ دکوراسيون‌ تاثيرات‌ حاصل‌ از رنگ ها

همواره لازمه ي دريافت نتيجه اي مطلوب از انجام هر نوع کـار عـملي، وجود اطلاعات و آگاهي لازم تئوري در آن زمينه است . ما در اين‌ مقاله سعي کرده ايم اطلاعاتي را با همين موضوع و هدف ارائه دهيم .

رنگ ها در دو بستر اصلي در محيط حضور مي يابند.

ــ پوشش هاي اصلي فـضاها شـامل ديوارها‌، کف‌ ها، سقف ها و درها ــ لوازم دکوراسيون شامل مبلمان ، پرده ها، فرش و غيره .

در مقام مقايسه اين دو قالب با هم ، به لحاظ نقش دکوراسيوني شان در محيط ، پوشش‌ هاي‌ فضا از اهميت بيشتري بـرخوردار مـيباشند زيرا کـه نسبت به لوازم دکوراسيوني ثابت تـر بـوده و بـه گونه اي نقش پس زمينه را براي‌ آن‌ لوازم اجرا ميکنند.

در ميان‌ اين‌ پوشش ها، ديوارها به جهت وسعت حضورشان در فضا، جايگاه ويژه اي داشته و ميزان تـأثير گـذاريشان بـر ديگر لوازم دکوراسيوني بسيار چشمگيرتر است . گذشته‌ از‌ موضوع تـأثير بـر روي‌ ديگر‌ لوازم محيط ، ديوارها و رنگ انتخابشان در تغيير وسعت و نور فضا نيز بسيار مؤثر است .

رنگ سفيد

سفيد سمبل خلوص ، بـي گـناهي، پاکـي، آرامش و صلح است .

رنگ سفيد القاء کننده آرامش‌ ، صفا‌ و آسـايش است . سفيد به همراه خلوصش ، يکي از کاربردي ترين رنگ ها در طراحي دکوراسيوني يک فضا است زيرا که با همه رنـگ هـا قـابل ترکيب است . ( منظور از ترکيب‌ در‌ اين مباحث‌ ، کنار هم قرارگيري رنگ ها در يک کـمپوزسيون ( تـرکيب ) رنگي در فضا است ) به کارگيري رنگ سفيد‌ در فضا به خصوص براي پوشش هاي اصلي، آن مکان را‌ روشـن‌ تـر‌ و بـزرگتر جلوه ميدهد. بنابراين براي فضاهاي کوچک و کم نور انتخاب ايده آلي است . سفيد خـالص هـنگامي کـه ‌‌با‌ نور طبيعي نور پردازي ميشود، يک رنگ گرم را ايجاد ميکند ولي در‌ زير‌ نورهاي‌ مصنوعي به نظر سـرد مـيرسد. در نـتيجه با اضافه کردن نورهاي زرد، قرمز و قهوه اي‌ در کنار نور مصنوعي مانند فلورسنت و يا افزودن لوازمي بـه يک و يا چـند‌ رنگ ياد شده در‌ محيط‌ تغيير ميکند. اين رنگ ها از کيفيت سفيد نميکاهند بلکه آن را گرم تـر مـيکنند. رنـگ سفيد براي فضاهائي با عناصر معماري قديمي و يا جهت ايجاد هماهنگي بين سبک هاي کـاملا‌ مـجزاي معماري بسيار ايده آل است . براي حفظ آرامش فضايي با سطوح سفيد ميتوان از لوازمي بـا رنـگ هـاي خنثي و بافت هاي طبيعي مانند چوب استفاده نمود و براي ايجاد تضادهاي ظريف‌ و زيبا‌، تعدادي رنـگ هـاي دراماتيک نيز به اين ترکيب افزود.

رنگ هاي خنثي

رنگ هاي خنثي، رنـگ هـايي هـستند که از ميزان زيادي سفيد برخوردار بوده ولي به هيچ يک از‌ رنگ‌ هاي اوليه و ثانويه متمايل نيستند. با اين تعريف رنـگ هـاي کـم مايه مانند صورتي کم رنگ يا آبي آسماني جز رنگ هاي خنثي مـحسوب نـميشوند ولي رنگ کرم يکي‌ از‌ رنگ هاي خنثي به حساب ميآيد. همين مسئله در مورد خاکستري روشن که از مـشکي نـشأت گرفته است نيز صدق ميکند. رنگ هاي خنثي در بسياري از مواد طبيعي‌ مـانند‌ سـنگ‌ ها، خاک، زمين ، چوب ، حصير‌، شن‌ و امـثال‌ اينـها و يا در بـرخي از موارد مصنوعي مانند فلز، شيشه ، سيمان و غـيره ديده مـيشوند. رنگ هاي خنثي در دنياي دکوراسيون از‌ اهميت‌ بسياري‌ برخوردار بوده و کاربردي هستند. خنثي بـودن آنـها به‌ اين‌ معناست که مـي تـوانيد به راحـتي در کـنار هـر رنگ ديگري بدون احتمال وجود از دسـت رفـتن زيبايي هاي‌ هر‌ يک‌ به خصوص رنگ ها، ترکيبي مناسب در فضا ايجـاد کـرد‌. با توجه به آنکه اين رنگ هـا نيز آرام بخش و ملايم هـستند. بـا پوشش ديوار به يکي از‌ آنها‌ مـي‌ تـوان پس زمينه خوبي براي نصب تابلو، نوارهاي چاپي و کاغذي، پرده‌ ها‌ به طور کـلي ديوارکـوب ها فراهم آورد. اگر فضا بـه قـدري از لوازم دکـوراسيوني پر شده‌ باشد‌ کـه‌ احـساس آرامش را بر هم ريزنـد، يکـي از راههاي ايجاد تعادل در‌ محيط‌ با‌ حفظ همان وسائل ، رنگ آميزي سطوح اصلي يا تعويض پوشـش هـاي ثانويه مانند رومبلي‌، پرده‌ و غيره‌ بـه يکـي از رنگ هـاي خـنثي اسـت . هنگامي که قصد داريد قـسمتي از فضا‌ مانند‌ يک ديوار، در، پنجره و يا حتي خرده ريزهايي مانند دستگيره ، چوب پرده و به‌ طور‌ کلي‌ هر وسيله اي کـه در مـحيط وجود دارد به محض ورود بيننده به داخـل‌ ، نـظر‌ او را جـلب نـکند. آنـها را به يکي از رنـگ هـاي خنثي رنگ‌ آميزي‌ کرده‌ و يا رنگ خنثي را در انتخاب آنها در نظر بگيريد.

از اين خاصيت رنگ هاي‌ خنثي‌ براي رفـع عـيوب مـعماري و شکستگي ها و فرورفتگيها ميتوان بهره زيادي کسب کـرد‌. بـه‌ عـنوان‌ مـثال بـا رنـگ آميزي بخشي از فضا که داراي مشکل ساختاري است و شما نميخواهيد فوري‌ مورد‌ توجه‌ بيننده قرار بگيريد، توسط يکي از رنگ هاي خنثي به راحتي مي‌ توانيد‌ آن را در نظر اول بپوشانيد. بـه کارگيري رنگ هاي خنثي در محيط نيز با اهداف‌ گوناگون‌ دکوراسيوني صورت ميگيرد.

نصب تابلوئي به رنگ زرد، با خاصيت گرم در‌ فضايي‌ که اغلب پوشش ها و لوازم دکوراسيوني آن‌ از‌

رنگ‌ هاي خنثي انـتخاب شـده است ، مي تواند‌ داراي‌ دو هدف باشد:

ــ جلب نظر بيننده به طرف اثر هنري تابلو که‌ در‌ اينجا با نورپردازي اين تأکيد‌ را‌ بيشتر کرده‌ است‌ .

ــ‌ تغيير فضاي يکنواختي با عنصري با‌ رنگ‌ آمـيزي گـرمتر و انرژي دارتر. رنگ هاي خنثي در پرده هاي مختلف از‌ روشن‌ تا تيره وجود دارند و به لحاظ‌ سبک جز ترکيبات رنگي‌ مورد‌ استفاده در سبک کلاسيک هـستند‌.

بـه‌ عنوان نمونه اگر طراح داخـلي بـه لزوم جلوه دادن فرورفتگي در کنار پنجره‌ و پله‌ تأکيد داشت به طور قطع‌ يک‌ و يا‌ ترکيبي از چند‌ رنگ‌ گرم را در کنار‌ رنگ‌ هاي ملايم و خنثي به کار مي بـرد تـا به اين ترتيب نظر هـر بـيننده‌ در‌ حال عبور از آن محيط را‌ به‌ خود جلب‌ کند‌. ولي‌ اکنون با انتخاب اغلب‌ پوشش هاي محيط به رنگ هاي خنثي مقصودي برعکس داشته و ممکن است هنگامي که فردي‌ از‌ پايين به بالا آمده و يا از‌ پلهـ‌ هـا‌ به‌ طبقه‌ پايين مي رود‌ حتي‌ اين فضا را ناديده بگذرد.

رنگ هايي که کنار هم مينشينند

قراردادن طيف هاي رنگي متنوع‌ در‌ کنار‌ يکديگر و خلق دکورهاي جذاب ، ايده هاي بسياري‌ به‌ شما‌ ميدهد‌. در‌ اين‌ بـخش ، طـراحان دکور "مـنزل " به شما کمک ميکنند تا با انواع رنگ ها و ترکيب آنها با يکديگر آشنا شويد.

ترکيب آبـي تيره و طوسي روشن

رنگ آسمان در‌ يک غروب تابستاني الهام بخش اين ترکيب رنـگ زيبـا بـوده است . اين ترکيب رنگي ميتواند آپارتمان بيروح شما را به يک محيط آسماني و آرام بخش تبديل کند.

سبز دم اردکي‌، ابي‌ آکـواريومي، ‌ ‌آبـي فيروزه اي و سرخابي

فضاي ورودي خانه را به رنگ سبز دم اردکي تيره ، رنگ آميزي کنيد زيرا اين کـار بـاعث مـي شود فضا وسيع تر به نظر‌ برسد‌. اتاق نشيمن را به رنگ آبي آکواريومي نقاشي کـنيد و براي رنگ آميزي هال از آبي فيروزه اي استفاده کنيد.

براي آشپزخانه نيز رنگ‌ سـرخابي‌ مناسب است . اين ترکيب رنـگ‌ زنـده‌ و شاد، خانه اي فانتزي و پر انرژي براي شما ايجاد ميکند.

صورتي و نارنجي

هر دو طيف رنگ نامبرده از خانواده رنگ هاي گرم و قوي هستند‌. استفاده‌ از رنگ نارنجي تيره‌ در‌ گذرگاه هاي طاقدار اين خانه ، نظرها را به سـوي اتاق خواب ها هدايت ميکند.

قرمز هلويي و سبز کاهويي

اين ترکيب رنگ براي اتاق خواب بسيار مناسب و چشم نواز است . ديوار‌ پشت‌ تخت را با رنگ سبز کاهويي رنگ آميزي کنيد و از روتختي و کوسن هـاي قـرمز هلويي براي روي تخت استفاده کنيد.

انتخاب رنگ ديوارها انتخاب رنگ مناسب براي فضاي آپارتماني بخصوص‌ آپارتمانهاي‌ با متراژ‌ کم بسيار مهم است . رنگها از نظر درخشندگي و شفافيت انواع مختلف دارند کـه بـهترين انتخاب ، انتخاب رنگهاي‌ روشن با درخشندگي و شفافيت زياد است . اصولا" رنگهاي روشن باعث مي‌ شوند‌ که‌ فضا بزرگتر بنظر آيد و هر چه شفافيت و درخشندگي آن بيشتر باشد به دليل انعکاس نور فضا زنـده ‌‌تـر‌ بنظر مي آيد. يکي از رنگهاي مناسب آپارتمان رنگ استخواني روشن است ، که‌ علاوه‌ بر‌ داشتن شفافيت و روشني با بيشتر رنگهاي وسايل منزل همنشيني دارد و کمپوزيسيون مناسبي را ايجاد مي‌ نمايد. جهت ايجـاد تـنوع در رنـگ ميتوانيد در قسمت ديوار اپن آشپزخانه از‌ مصالح سـنگي بـا رنـگهاي‌ متنوع‌ استفاده نماييد.

اسرار نقاشي ديوار

چگونه ميتوانيم با رنگ آميزي صحيح ديوارها، مشکلات طراحی دکوراسيون داخلی را حل کنيم و ابعاد يک اتاق را بيش از آنچه هـست نـمايش دهـيم ؟ در مرحله اول ، طبعا‌ شما رنگي را انتخاب خواهيد کرد کـه بـا آنچه در ذهن داريد مطابقت داشته باشد. مهم اين است که حتا اگر رنگ مورد نظر شما سفيد باشد، تمام اتاقها را بـايد‌ بـا‌ نـوع رنگ سفيد رنگ کنيد تا نتيجه ، رنگي يک دست باشد. اين ده تـوصيه ، در مراحل بعدي رنگ آميزي و چيدمان ميتواند مفيد باشد:

١- براي ايجاد جذابيت در يک اتاق ، از‌ وسايلي‌ که درست همرنگ ديوار باشد اسـتفاده نـکنيد. بـراي انتخاب رنگ ديوار، لوازم منزل خود را در نظر بگيريد و با توجه به رنگهاي مـوجود در آن ، رنـگي مناسب را انتخاب‌ کنيد‌. به ياد داشته باشيد که ترکيبات متنوع ، فضايي پويا و نيرو بخش ايجاد ميکند.

٢- اگر بـراي هـر اتـاق رنگي مجزا در نظر داريد، فضاهاي بين اتاقها مانند راهرو، ورودي و راه‌ پله‌ را‌ به رنـگ خـاکستري مـلايمي با‌ ته‌ رنگي‌ از رنگ ديوار درآوريد تا تبديل رنگها به يکديگر زيباتر شود.

٣- رنگي را براي خـانه خـود در نـظر بگيريد و آنرا در‌ حجمهاي‌ متفاوت‌ در اتاقها به کار ببريد. اين رنگ ميتواند‌ در‌ يک اتاق رنگ غالب ، در اتـاقي رنـگ چند وسيله و در اتاق سوم تنها به عنوان چاشنيهايي در گوشه و کنار‌ به‌ کار‌ بـبريد.

چـنين روشـي، هماهنگي را در تمام خانه برقرار خواهد‌ کرد

٤- رنگ هاي روشن ، با روح و متمايل به گستردگي هـستند و در نـتيجه اتاق را بزرگتر و روشنتر از آنچه‌ هست‌ نشان‌ ميدهند. رنگ هاي تيره گرم و فريبنده هـستند و اتـاقهاي بـسيار بزرگ ، حالتي‌ خودماني‌ و دوستانه ميدهند.

٥- اگر قصد داريد ديوارهايي را به رنگ تيره يا بسيار درخشان درآوريد، بتونه کـاري‌ و آسـتري‌ آن‌ را هم از همان رنگ بزنيد.

٦-نقصهاي معماري را با استفاده از‌ رنگ‌ هاي‌ خـنثي در ديوار، سـقف و کـف اتاق به طوري که حالتي يکپارچه به خود بگيرند‌، برطرف‌ نماييد‌.

٧- براي بلند تر جـلوه کـردن ديوارهـا، رنگ آها را تا سقف به طور يک‌ نواخت‌ ادامه دهيد و در نزديکي سـقف رنـگ را با نوارهاي تزئيني و مانند آن قطع‌ نکنيد‌. اگر‌ سقف داراي حاشيه تزئيني يا لبه برجسته است ، ميتوانيد اين حاشيه را نـيز بـه‌ رنگ‌ ديوار درآوريد. رنگ روشن سقف را بلندتر جلوه مي دهد.

٨- براي کوتاه نشان‌ دادنـ‌ سـقفهاي‌ بسيار بلند و يا تشديد حالت خودماني يک اتاق ، رنـگ ديوار را از ٢٠ تـا

٣٠‌ سـانتي‌ متر مانده به سقف قطع کنيد و بـاقي آنـرا به رنگ سقف رنگ‌ آميزي‌ کرده‌ يا با نوارهاي تزئيني بپوشانيد. تيره کردن سـقف هـم ميتواند چنين حالتي را ايجاد کـند‌.

٩- بـا‌ رنگ‌ آمـيزي ديوارهـاي کـوتاهتر (کم عرض تر) به رنگي تـيره تـر از ديوارهاي‌ بلندتر‌ ميتوانيد يک اتاق کشيده و باريک را عريض تر جلوه دهيد.

١٠- اگر بـراي سـقف اتاقي رنگ‌ سفيد‌ را در نظر گرفته ايد، بـراي هماهنگ کردن رنگ اتـاق بـا سقف‌ ،

اندکي‌ از رنگ ديوار را به رنـگ سـفيد‌ اضافه‌ کنيد‌.

 

انتخاب مبلمان و نحوه قرار گيري

انتخاب رنگ‌ مبل‌ اختياري است امـا اسـتفاده از رنگهايي مثل کرم روشن و يا حـتي سـفيد بـه‌ زنده‌ تر کـردن فـضا کمک بيشتري‌ مينمايد‌ و فـضا بـزرگتر‌ به‌ نظر‌ مي آيد .در مورد انتخاب طرح‌ مبل‌ بهتر است حتي المقدور مبل هايي بـا اشـکال هندسي صلب و يا بدون‌ منحني‌ انتخاب شـود. در مـورد نحوه چـيدمان‌ آن بـهتر اسـت مبلها‌ را‌ تقريبا" چسبيده بـه ديوارها قرار‌ داد‌ علت انتخاب شکل بدون منحني نيز اين است که مبلها در کنار ديوار‌ صاف‌ ترکيب مـناسبتري را ايجـاد نمايند‌. حتي‌ المقدور‌ سعي کنيد وسـايل‌ خـانه‌ را نـزديک بـه ديوارهـا‌ قرار‌ دهيد تـا از هـدر رفتن کوچکترين فضاها نيز جلوگيري شود. اگر در جلوي پنجره‌ ها‌ از پرده هاي پارچه اي استفاده‌ مي‌ کنيد بـهتر‌ اسـت‌ رنـگ‌ آنها نيز روشن انتخاب‌ شود.

جايگاه آکـواريوم در مـعماري داخـلي

وجـود آشـفتگي در زنـدگي شهري و صنعتي امروز ضرورت ايجاد‌ آرامش‌ را دو چندان ميکند، براي دستيابي‌ به‌ اين‌ مهم‌ روشهاي‌ متعددي در پيش‌ روي‌ ما قرار دارد و تنها با باز کردن چشم سومي ميتوان بر اين مـقوله تسلط يافت . يکي‌ از‌ روشهاي‌ رسيدن به آرامش دسترسي به محيط طبيعي‌ است‌ ، متاسفانه‌ امروزه‌ با‌ گسترش‌ زندگي آپارتماني رابطه انسان با طبيعت به ميزان قابل توجه اي قطع شده است و انـسان هـمواره در تلاش است تا اين خلاء بزرگ را با کشاندن گوشه‌ هايي از طبيعت به محل زندگي خود پر کند. در کشورهاي توسعه يافته آکواريوم جزئي از دکوراسيون داخلي منازل ، فروشگاه ها و اماکن تجاري بشمار مـي رود. روانـشناسان معتقدند ١٥ دقيقه‌ تماشاي‌ آکواريوم مي تواند انسان را به مدت ٤٨ ساعت شاداب نگه دارد و بر تمرکز افراد جهت يادگيري بيافزايد. گذشته از آن آکواريوم مي تواند بـه زيبـايي معماري داخلي بنا‌ کمک‌ شـاياني کـند، البته رعايت اصول صحيح در بکار گيري آکواريوم بسيار مهم و قابل اهميت است .

بسياري از معماران و طراحان داخلي تنها به پيشبيني‌ مکاني‌ براي قرار گيري آکـواريوم بـسنده‌ ميکنند‌ و از محدوديت استفاده آکـواريوم در مـحيط هاي خاص غافلند. بکار گيري غير اصولي آکواريوم نه تنها به زيبايي فضا کمک نمي کند بلکه با‌ رشد‌ جلبکها منظر زننده اي‌ را‌ ايجاد مينمايند.

بنابر اين جهت طراحي و تعبيه آکواريوم در طـرح خـود ميبايست عوامل زير را مورد توجه قرار داد:

چند توصيه کلي

اگر اهل گشت و گذار در بازارهاي کهنه فروشي‌ و لوازم‌ دست دوم باشيد، ميتوانيد قاب هاي جالبي در اشکال و اندازه هاي بسيار متنوع پيدا کنيد. اين قابهاي نـاجور، بـا يک دست رنـگ يکسان ، با يکديگر جور ميشوند. سعي کنيد دو‌- سه‌ قاب مدور‌ هم در مجموعه خود بگنجانيد.

شما ميتوانيد تـصاوير کوچک را با استفاده از حاشيه مقوايي، پارچه اي‌ يا چرمي در قابي بزرگتر جاي دهـيد.

اين کـار نـه تنها‌ تصوير‌ را‌ مشخصتر ميکند، بلکه حفاظ خوبي براي حاشيه تصوير به شمار ميرود. تهيه چنين حاشيه هـايي ‌ ‌بـه کمي ‌‌دقت‌ و حوصله نياز دارد و ممکن است يک روز کامل وقت بگيرد، اما نتيجه آن‌ چـنان‌ درخـشان‌ اسـت که ارزشش را دارد.

ديوار پشت يک مبل راحتي نيز مي تواند محل مناسبي‌ براي نصب گروهي تابلو اسـت .

طراح داخلي آپارتمان خود باشيم

امروزه با افزايش‌ روز افزون تنش هاي‌ رواني‌ نـاشي از قوطه ور شدن در محيط هـاي اجـتماعي و صنعتي نياز به فضايي آرام و دلنشين بيش از پيش احساس ميشود، به همين دليل توجه به زيبايي محلي که در آن زندگي‌ ميکنيم بسيار قابل اهميت است . متاسفانه در کشور ما کمتر توجهي به طراحي داخل بنا مـيشود و طراحي داخلي به رستورانها و مرکز تجاري خلاصه مي شود. شايد يکي از دلايل مهم آن‌ بالا‌ بودن هزينه طراحي به وسيله فرد متخصص است . من در اينجا به نکاتي ساده در مورد طراحي داخلي کـل آپارتـمان اشاره ميکنم تا شما نيز بتوانيد بدون استفاده از تخصص‌ فردي‌ تا حدودي به طراحي فضاي آپارتماني خود بپردازيد.

فضاي ورودي ورودي ساختمان جزء فضاهايي مي باشد که در طراحي آن کمتر توجه ميشود و مـعمولا" بـه عنوان جا کفشي از‌ آن‌ استفاده ميشود، در صورتي که اولين فضايي که پيام دعوت را به مخاطب ارسال مينمايد ورودي است . و ميبايست اين پيام را با بگار گيري عناصر بصري مناسب تقويت کرد‌. جهت‌ تحقق‌ بخشيدن بـه اين هـدف ميتوان‌ از‌ کمد‌ هاي جا لباسي همراه با بوفه استفاده کرد. توجه کنيد که ابعاد عرضي کمد زياد نباشد زيرا فضا را خرد و حقير‌ مي‌ نمايد‌. استفاده از يک آينه سر تا پا نيز‌ اين‌ فـضا را کـامل تـر ميکند.

نشيمن و پذيرايي بعد از ورودي به فـضاي نـشيمن و پذيرايي مـي رسيم . عناصري که در‌ مسير‌ ورود‌ به نشيمن يا پذيرايي قرار مي گيرند ميبايست به نحوي‌ چيده شوند که فرد را به طرف محل مبلمان هـدايت و هـمراهي نـمايند. و تا حد امکان باعث دور زدن‌ و يا‌ چرخيدن‌ مهمان نـشوند. پيش بـيني شومينه در فضاي نشيمن نحوه چيدمان مبل‌ ها‌ را آسان تر مينمايد، در اين حالت امکان قرار دادن مبل ها بصورت متقارن در دو‌ طرف‌ شـومينه‌ فـراهم مـيشود. نحوه قرارگيري مبلمان پذيرايي بهتر است بصورت دوار يا مستطيلي‌ باشد‌ و در‌ صورت قـرار دادن يک آباژور در زاويه بين مبلها مي توان بر ابهت فضا‌ افزود‌. دقت‌ کنيد آباژور را از نوع بلند پايه انتخاب نماييد. به جـاي آبـاژور مـي توانيد‌ از‌ گياهان بنجامين استفاده کنيد.

نهار خوري فضاي نهار خوري مـعمولا" در کـنار پذيرايي‌ قرار‌ مي‌ گيرد و نياز به ميز نهار خوري، کمد يا قفسه اي براي نگهداري ظروف و نور‌ پردازي‌ مناسب دارد. دقـت کـنيد کـه ميز را نسبت به ابعاد فضا انتخاب نماييد‌، معمولا‌" تا‌ دو برابر اعضاي خـانواده کـافي اسـت

 

رنگ هاي مناسب براي يک اتاق خواب

از آنجا‌ که‌ اتاق خواب خصوصي ترين فضا در هـر خـانه اسـت ، در طراحي دکوراسيون‌ و انتخاب‌ رنگ‌ آن بايد پيش از هر چيز سليقه و نيازهاي شخصي صاحب آن را در نظر گرفت‌ ، بـا‌ اينـ‌ وجود نبايد از اصول طراحي رنگ در دکوراسيون و تاثيرات ناخودآگاهي که هر‌ يک‌ از خانوادههاي رنـگي بـر روي روح و روان مـا به جا ميگذارد، غافل شد.

ضمن مدنظر داشتن‌ سليقهي‌ صاحب اتاق خواب بايد کـاربرد يک اتـاق خواب را نيز در نظر‌ داشت‌ . يک اتاق خواب بايد همواره فضايي آرامش‌ بخش‌ و راحت‌ بـاشد کـه مـکاني مناسب براي خواب و استراحت‌ را‌ فراهم آورد.

هنگام طراحي رنگ يک اتاق خواب بهتر است از انتخاب رنگهاي‌ درخـشان‌ پرهـيز کنيم . چرا که ممکن‌ است‌ هنگام استراحت‌ اين‌ رنگها‌ آزاردهنده به نـظر بـرسند؛ امـا چنانچه‌ رنگهاي‌ زنده را بيشتر ميپسنديد، سايه هاي مختلف رنگ آجري در کنار کرمهاي‌ غني‌ و سياه مـيتواند انـتخابي مـناسب باشد.

اگر‌ به دنبال اتاق خوابي‌ با‌ فضاي گرم سنتي و اندکي تـجملي‌ هـستيد‌، استفاده از رنگهاي به کار رفته در صنايع دستي شرقي راه حلي مناسب‌ براي‌ دستيابي به چنين فضايي اسـت‌ .

رنـگهاي‌ گرمي‌ چون طلايي، نارنجي‌ ها‌، قرمزهاي پرمايه و آجري هاي‌ به‌ کار رفـته در طـرحهاي سنتي شرقي عاملي مهم در ايجاد نمايي بـاشکوه و گـرم در‌ يکـ‌ دکوراسيون هستند. علاوه بر به کارگيري‌ اينـ‌ رنـگها در‌ فضاي‌ اتاق‌ استفاده از پارچه هاي‌ ابريشمي و کتان طرحدار، تابلوها و مجسمه هاي زينتي شـرقي، پارچـههاي سوزندوزي و قلمکار غنا جذابيت اين دکـوراسيون‌ را‌ دوچـندان مي کـند. بـراي نـيل به‌ موفقيت‌ در‌ ترکيب‌ سطوح‌ طرحدار گـوناگون در‌ چـنين‌ دکوراسيوني لازم است سطوحي ساده و روشن به منظور استراحت چشم در فضاي اتاق در نـظر گـرفته‌ شوند‌ که‌ رنگ ساده و روشن روي ديوارهـاي اتاق مي‌ تواند‌ اينـ‌ نـقش‌ را‌ به‌ خوبي ايفا کند.

هـمچنين آويزهـاي پارچهاي در قسمت بالا و پشت تخت فضايي رمانتيک و خاص به اتاق مي بخشد و مـيتواند تـختخواب را بيش از پيش به کانون توجه‌ در اتـاق تـبديل کـند. در مقابل دکوراسيون هـاي سـنتي دکوراسيونهاي تک رنگ قـرار گـرفته اند که با به کارگيري تناليته هاي مختلف يک رنگ فضايي آرام و يکنواخت را پديد مي‌ آورند‌. رنـگهاي روشـن نماي آفتابي و پرنشاط و در همان حال سـاده و آرامـش بخش را در بـرابر ديدگـان بـيننده قرار مي دهند.

تـرکيب رنگهاي زرد و سبز از آنجا که سبز يکي از‌ رنگهاي‌ مشتق شده از زرد است ، در فضاي اتاق خواب بسيار مـوفق و مـناسب خواهد بود. اما بايد به خـاطر داشـته بـاشيم کـه غـالب شدن‌ رنگ‌ سـبز بـر زرد در يک‌ اتاق‌ نشيمن بر جذابيت و زندگي در آن مي افزايد، اما در يک اتاق خواب اختصاصي قسمت اعظم فضا بـه رنـگ زرد سـادگي و آرامشي که لازمه‌ يک‌ اتاق خواب اسـت بـه‌ آنـ‌ مـيبخشد؛ حـال آن کـه غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بيش از ميزان لازم به فضا شور و انرژي ميبخشد.

 

انتخاب رنگ در اتاق کودکان خود از قواعدي جداگانه برخوردار‌ است‌ . اتاق خواب نوزادان را بهتر اسـت با رنگهاي ملايم و پاستلي آرايش کنيم . اتاق خواب کودکان خردسال و نوجوانان را نيز ميتوانيم با رنگهاي شاد و پرانرژيتر زينت دهيم .

استفاده از ترکيب رنگهاي‌ هارمونيک‌ که در‌ چرخه رنگ در کنار يکديگر قرار گرفته انـد نـيز در دکوراسيون يک اتاق خواب ميتواند بسيار موفقيت‌ آميز باشد .به عنوان مثال استفاده از تناليته هاي مختلف رنگ‌ بنفش‌ و سبز‌ در کنار يک رنگ روشن متضاد مانند کرم فضايي زيبا مي آفريند. آنـچه بـايد در طراحي رنگي ‌‌دکوراسيون‌ يک اتاق خواب همواره در نظر داشته باشيم اين است که نه تنها‌ انتخاب‌ مجموعه‌ هاي از رنگها بلکه ميزان به کارگيري آنها و سـطوحي کـه اشغال ميکنند در مقايسه با‌ هـم نـيز از اهميت به سزايي برخوردار است .

همچنين ايجاد رابطه ميان سطوح‌ رنگي گوناگون با استفاده‌ از‌ جزئياتي چون يک قاب عکس ، حاشيه هاي کاغذ ديواري نصب شده بـه ديوار، تـکرار طرح خاصي بر روي مـلحفه و روبـالشيها و يا حتي قرار دادن يک جفت آباژور يا گلدان بر روي‌ پاتختي ها يا ميز آرايش ميتواند به دکوراسيون يک اتاق انسجام و هماهنگي بيشتري ببخشد.

شش قانون اساسي در دکوراسيون

رابرت فراست ، شاعر امريکايي، معتقد است «خانه همان جـايي اسـت که وقتي‌ قرار‌ است به آن برگرديم ، همه اجزايش آدم را به سمت خودش ميکشد.» سويه هاي معنوي را اگر کنار بگذاريم ، قطعا يکي از اين اجزايي که آدم را به سمت خانه‌ اش‌ ميکشد، سليقه اي است کـه در چـيدمان اجزاي خـانه به کار رفته است .

اين چند قدم را برداريد تا به يک دکوراسيون مطلوب و درعين حال شخصي دست پيدا کنيد‌.

ــ‌ از نـصب تابلوهاي کوچک روي ديوارهاي بزرگ اجتناب کنيد. با اين کار هم از ارزش اثر هـنري کـم مـيشود و هم ديوار خانه کوچک به نظر ميرسد. تابلوهاي هنري بايد‌ دوسوم‌ پهناي‌ ديوار را پوشش دهند تا‌ بشود‌ آنها‌ را يک عـنصر ‌ ‌دکـوراتيو به حساب آورد.

ــ اگر ميخواهيد ديوارهاي اتاق تان مرتفع به نظر بيايد، از چندين تـابلوي عـمودي‌ در‌ کـنار‌ هم استفاده کنيد.

اگر دوست داريد ديوارهاي اتاق‌ تان‌ پهن و طولاني به نظر آيد، چندين تابلوي افـقي را در کنار هم قرار دهيد.

ــ قبل از انجام رنگ‌ آميزي‌ نهايي‌، از علاقه تان به رنـگ مورد نظر مطمئن شـويد. شـايد‌ بد نباشد که آن را در جاي کوچکي امتحان کنيد و زماني که از شدت روشني، تيرگي و يا درخشندگي‌ رنگ‌ اطمينان‌ حاصل کرديد آن را براي کل ديوارها به کار ببريد. بهتر‌ است‌ امتحان رنگ را در زير همان نوري انجام دهـيد که بيشترين زمان را با آن سپري‌ ميکنيد‌.

 

ــ‌ نورها ميتوانند روي رنگ ها تاثير بگذارند. براي مثال ، نورهاي زرد مقداري‌ گرما‌ و زردي‌ به رنگ اضافه ميکنند. در مقابل ، نورهاي سفيد، باعث اضافه شدن کمي رنگ آبي‌ بـه‌ ديگـر‌ رنگ ها ميشوند.

ــ استفاده از تابلوهاي نقاشي به هماهنگي و زيبايي خانه بسيار کمک‌ ميکند‌، ولي به هنگام نصب اين تابلوها بايد در نظر داشته باشيد که در‌ ارتفاعي‌ بالاتر‌ و يا پايين تر از حد تعريف شده قرار نـگيرند. حـد تعريف شده نصب تابلوها‌ درحقيقت‌ همان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است ، يعني در فاصله اي مابين

١٥٨‌ تا‌ ١٧٠‌ سانتيمتر از کف زمين .

اگر قصد داريد مجموعه اي از تابلوها را روي ديوار به‌ نمايش‌ گذاريد، ميتوانيد اين دامنه را بـه ١٣٠ تـا ١٨٥ سانتيمتر گسترش دهيد‌.

ــ‌ اگر‌ ميخواهيد اتاق ها بزرگ تر از حد واقعي به نظر برسند، از رنگ هاي روشن‌ و درخشنده‌ استفاده‌ کنيد.

برعکس ، اگر فضاي وسيعي در اختيار داريد و ميخواهيد که کوچکتر بـه‌ نـظر‌ بـرسد، رنگ هاي تيره به کـار بـبريد.

 

 

در نظر گرفتن آسايش ساکنان خانه بيش‌ از‌ زيبائي در دکوراسيون واجد اهميت است . اطاق زيبا اما غير قابل استفاده‌ تدريجا‌ به جـايگاه ارواح بـدل مـيگردد ! محل کار‌ زندگي‌ يا‌ استراحت چنانچه شرايط مناسب و راحـتي فـراهم ننمايد‌ داراي‌ فضاي سنگين و کسالت بار شده افراد را از خود گريزان خواهد نمود نقش‌ عمده‌ معماري و تزئين داخلي در حقييقت‌ ايجاد‌ مـحيطي مـناسب‌ بـراي‌ زيستن‌ و فعاليت هاي انساني است .

هر فضاي‌ داخلي‌ اعم از مـحل کار، تفريح يا سکونت ، قابليت زيبا شدن را دارد‌؛ تنها‌ بايست چگونه از اصول و عوامل سازمان‌ بندي صحيح بعلاوه کمي‌ ذوق‌ و سـليقه اسـتفاده کـرد تا شرايط‌ مناسب‌ و دلخواه پديد آيد. شروع کار در و تزئين بايد عاري از جنبه هـاي ذهـني‌ و خيال‌ پردازي غير واقعي باشد. برخورد‌ اول‌ با‌ مساله لازم است‌ با‌ در نظر گرفتن عينيات‌ و امکانات‌ صورت پذيرد. ساختن خـانه اي در رويا آسـان امـا در عمل سخت و دشوار است‌ !

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه