بخش ساختمان مهم‌ترین و اشتغال‌زاترین بخش اقتصاد هر کشور را‌ تـشکیل‌ مـی‌دهد‌.حـتی در کشورهای‌ صنعتی فعالیتهای ساختمانی یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل پویائی یا رکود اقتصاد محسوب‌ می‌شود.

در این مـیان،تولید مصالح‌ ساختمانی از زیرمجموعه‌های مهم و تعیین‌کننده بخش مورد‌ بحث محسوب‌ می‌شود.چرا‌ کـه‌ در واقع تولیدات همین‌ مـجموعه اسـت که فعالیتهای ساختمانی‌ (از ساخت راه و تونل و پل و واحدهای‌ مسکونی گرفته تا پروژه‌های عظیم‌ عمرانی)را تغذیه می‌کند و دقیقا به دلیل‌ همین نقش تعیین کنندهء‌،صنایع تولید مصالح ساختمانی در کشورهای گوناگون‌ مورد توجه ویژه سـیاستگزاران اقتصادی‌ قرار دارند.

در ایران،با آن‌که این بخش‌ گسترش کمی و کیفی قابل توجهی یافته و صدها واحد عظیم صنعتی تولید‌ انواع‌‌ مصالح ساختمانی تأسیس شده،استقرار انتظامی که بتواند مسائل و مشکلات‌ دسـت‌اندرکاران ایـن رشته را حل‌وفصل‌ کند،تا این اواخر مورد توجه نبوده،و با وجود میلیاردها ریال سرمایه در گردش‌ این‌ صنایع‌،نهادی که فعالیتهای آنان را هماهنگ سازد و زمینه را برای غنای‌ بازدهی این مجموعه فـراهم آورد وجـود نداشته است.

به نظر می‌رسد وجود همین خلاء عامل اصلی تشکیل مرکز‌ تحقیقات‌‌ ساختمان و مسکن بوده است.گرچه‌ قانون تشکیل این مرکز در سال 6531 به‌ تصویب مجلس وقت رسیدو پس از انـقلاب نـیز اساسنامه آن مورد اصلاح‌ قرار گرفت،اما عملا‌ تا‌ ماههای‌ اخیر مرکز نقشی تعیین‌کننده و رهگشا‌ ایفا‌ نمی‌کرد‌.

فقط در سال 2731 بود که با توجه به‌ نیازهای فعلی جامعه و دست‌اندرکاران‌ تولید مـصالح سـاختمان چـارت تشکیلاتی‌ و شرح وظایف مرکز‌ مـورد‌ بـازنگری‌ قـرار گرفت و برای تصویب ارائه شد.

دکتر فرهاد‌ دانشجو‌ رئیس مرکز مورد بحث در زمینهء هدف این تغییرات‌ به«گزارش»گفته است:

همزمان بـا تـغییر در سـاختار مرکز‌، در‌ سال‌ 2731 با توجه به اینکه بررسی‌ کـیفی و کـمی مصالح ساختمانی‌ و صدور گواهینامه‌های فنی و تهیه و تدوین‌ استانداردها با همکاری مؤسسه‌ استانداردها با همکاری مؤسسه‌ استانداردها و تحقیقات صنعتی بـه عـهده‌‌ مـرکز‌ می‌باشد‌،ارتباطات وسیعی را با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی برقرار کردیم.در ایـن‌ ارتباطات‌ اهمیت و نحوهء کنترل کیفیت مصالح با تولیدکنندگان‌ مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و اکنون پس از گذشت‌ هفت‌ ماه‌ از آغـاز ایـن حـرکت،مرکز آمادگی کنترل کیفیت‌ بسیاری از مصالح ساختمانی‌ را‌ با‌ همکاری مؤسسه اسـتاندارد دارد و شـورای کنترل کیفیت مصالح متشکل از تعدادی از نمایندگان تولیدکنندگان‌‌ مصالح‌ و جمعی‌ از اساتید برجسته در مرکز تشکیل شده است.

هـمچنین در سـال 2731 بـا توجه‌ به‌‌ اینکه جمهوری اسلامی ایران در روی‌ کمربند زلزله آلپ-هیمالیا قرار گرفته‌ اسـت‌ و هـمواره‌ زلزلهـ‌هایی‌ در نقاط مختلف ایران رخ داده و بخشهایی از سرزمین ما را ویران می‌سازد و تلفات‌‌ بسیاری‌ به بار می‌آورد،بـررسی طـرح و مـحاسبه و اجراء ساختمانها در برابر زلزله‌ در چارچوب‌ بازنگری‌ به‌ آئین‌نامه طرح‌ ساختمانها در برابر زلزله در دستور کار مـرکز قـرار گرفت.در این راستا‌ اکنون‌‌ بیست و پنج نفر از اساتید و محققین‌ مجرب و صاحب‌نظر به عـنوان عـضو کـمیتهء‌ دائمی‌ بازنگری‌ آئین‌نامه طرح‌ ساختمانها در برابر زلزله با مرکز همکاری فعال دارند.

دکتر فرها دانـشجو فـعالیتهای‌‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده را وسیع و متنوع‌ اعلام کرد و به عنوان نمونه چند سرفصل‌ ایـن‌ تـحقیقات‌ را بـه شرح زیر برشمرد:

*توسعه شبکه شتابنگاری کشور به‌ لحاظ کسب اطلاعات وسیعتر و جامعتر از‌ زلزله‌ها‌ و نـیز ارائه اطـلاعات به شکلی‌ قابل بهره‌برداری و استفاده در مهندسی‌ زلزله و زلزله‌شناسی‌.

*جداسازی‌ پی از ساختمان.

*تهیه آئین‌نامه طـرح پلهـای‌ شـوسه‌‌ و راه‌آهن‌ در برابر زلزله.

*تأسیس آزمایشگاه دینامیک- مکانیک‌ خاک‌.

*مطالعه در مورد شکل‌پذیری و مقاومت اتصال ستون به فـونداسیون پیـش‌ سـاخته در مقابل‌ بارهای‌ سیکلی و جانبی.

*مطالعه در مورد‌ رفتار‌ سقفهای‌ تیرچه‌ بلوک‌ تحت‌ بـارهای جـانبی.

 

تحقیقات در مورد مصالح‌‌ ساختمانی‌

دکتر دانشجو در مورد فعالیت‌های‌ تحقیقاتی در مورد مصالح ساختمانی‌ گفته است‌:در‌ سال 27 پروژهـ‌های‌ مـتعددی را آغاز‌ و پی‌گیری کردیم که‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها‌ عبارت است از:

*پروژهء آجرهای‌ ماسه‌ آهـکی بـا هدف شناسائی مواد اولیه مورد نیاز بـرای‌ سـاخت آجـرهای ماسه آهکی‌ و بررسی‌ و بالا بردن کیفیت آجـرهای مـاسه‌ آهکی‌ و همچنین‌ شناسائی کارخانه‌های تولید‌ آجر‌ ماسه آهکی موجود در‌ کشور‌ و نهایتا ارائه رهنمودهای کـاربردی بـه‌ منظور بالا بردن کیفیت تـولید.

*پروژهـء بررسی و مـطالعه آجـر‌ سـاختمانی‌ از ماسه‌باری با استفاده از چسبانندهای‌ شیمیائی‌.

*مـطالعه و شـناسائی‌ انواع‌ نماسازی‌‌ دیوارهای داخلی و خارجی‌ ساختمانهای‌ مسکونی و مشابه.

*پروژه مطالعه و شناسائی ترکیب‌  افزودنی های بتن ،روان کننده‌ها و فـوق روان‌کننده‌های بتن.

*بررسی مصارف پوسته بـرنج و خاکستر‌ آن‌ در صنعت سـاختمان.

*تـعیین عیار سیمان‌ در‌ بتن‌های‌‌ سخت‌ شـده‌ یا بتن سخت .

*مـطالعه و بررسی در‌ مورد‌ بتن‌ کفی و مواد کف‌زا در ایران. *بهبود عملیات بنائی با آجر و بـررسی مـلات‌های متداول در ایران‌ و تعیین‌ خصوصیات‌ فـیزیکی و مـکانیکی‌ آنـها.

*طرح بررسی مـصالح اسـتان‌‌ خوزستان‌.این‌ مطالعات‌ شـامل‌ بـررسی‌‌ ذخائر معادن سنگ آهک و تولید آهک‌ ساختمانی در استان خوزستان،بررسی‌ خاک رس و آجر استان خـوزستان و بـررسی ذخائر و معادن شن و ماسه استان‌ مـی‌باشد.

*تـحقیق و مطالعه بـرای تـعمیر‌ سـازه‌های بتنی در ایران و بررسی دوام و عـملکرد بتن‌های تعمیر شده در شرایط آب و هوائی گرم و مربوط در سواحل‌ جنوبی ایران.

*بررسی اصول طراحی فضای سـبز در مـحیطهای مسکونی.

*مطالعه در‌ مورد‌ اصول طراحی‌ سـاختمانهای مـرتفع مـسکونی.

*بـررسی اثـر تغییر حرارت و خـشک شـدن بر روی نمونه‌های بتنی‌ ساخته شده از مواد مختلف و بررسی‌ دوام و عملکرد آنها.

*زمینه‌سازی جهت ارائه ضوابط معماری‌ برای‌ سـاخت مـسکن در تـهران.

*بررسی کاربرد رسوبات سپیدرود در صنایع ساختمانی.

*تـعیین عـیار سـیمان در بـتن‌های‌ سـخت شـده. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران‌ محلی‌ برای تکمیل‌ تحقیقات و شکل‌گیری صنایع‌ تولیدکننده‌ مصالح ساختمانی‌ کشور است.

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه