نکات مهم در لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

گاهی عدم توجه به نکات کلیدی با ظاهری پیش پا افتاده خسارت های بسیار هنگفتی برای صاحبان صنایع ساختمان سازی و صنایع وابسته آن ایجاد می کند،در این صفحه از سایت مجموعه نکات کلیدی و مهم مربوط به سیستم لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان را مطرح میکنیم

 - شرايط طراحي و نصب سيستم های فاضلاب بهداشتی بايد طوري باشند كه بتوانند هرز آب و فاضلاب مربوطه را از هر كی از وسايل بهدشتي بدون ايجاد هر گونه آلودگي گرفتگي مسير و باقي گذاردن پسماندهای جامد در داخل لوله فاضاب به محل هاي تع يين شده انتقال دهند.

دريچه هاي بازديد بايد به تعداد كافی در سيستم لوله كشی پيش بيني شوند تا امكان تميز كردن لوله ها به هنگام گرفتگي فراهم شود.

- سيستم هاي لوله كشی بايد در شرايط بهداشتی نگهداری شوند و در مسير انشعاب هاي مستقيم و غيره مستقيم به شبكه فاضلاب از سيفون با آببند مناسب استفاده شود.با انتخاب فاصله كافي بين وسايل بهداشتي ميتوان شرايط مناسبي براي تعميرات آنها فراهم كرد.اين نوع وسايل برای تميز كاری بايد به طور معقولي در دسترس باشند.

- ساخت و نصب لوله هاي فاضلاب بايد با استفاده از مواد مقاوم و نشت ناپذير در برابر آب و بخارات مضر حاصل از هوای فاضلاب باشند.

نصب بايد با مهارت و اجرايي مناسب و استفاده از مصالح مرغوب انجام شود.

- سيستم های لوله كشی بايد طوري طراحی اجرا و تنظيم شوند كه بتوانند آب را به مقدار كافي تامين كنند.به هنگام استفاده عادي از سيستمهاي جديد و يا سيستمهاي بازسازي شده بايد از نظر نشت ومشخص شدن هر گونه عيب و نقص آزمايش شوند.

- در طراحي بايد همه گونه ملاحضات از لحاظ حفظ مقاومت عناصر ساختماني رعايت شود.انتهاي لوله ونت كه در روي بام ادامه ميابد بايد طوري طراحي شود كه از برگشت هواي آلوده به ساختمان و عدم انتقال هوا از لوله به خارج جلوگيري كند.

- ملاحضات لازم براي حفاظت در مقابل آلودگيهای ناشي از جريان معكوس فاضلاب مواد غذايي پسماندهای مواد گند زدا وديگر مواد مشابه منظور شود موادی كه سبب گرفتگی لوله ها و اتصالات ميشوند و يا در تركیب با مواد فاضلابي گازهاي قابل اشتعالي توليد مي كنند مجاز نيستند به شبكه ی فاضلاب ساختمان راه پيدا كنند.

- فاضلاب ها يا هرز آب هاي ديگر سيستم لوله كشی نبايد در لايه های سطحی خاك و يا آب هاي سطحی تخليه شوند مگر آنكه قبلا با روش مناسبی تصفيه شده باشند.

کار در ارتفاع بدون داربست در تهران

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه