.

نمونه ای از روش صحیح لوله کشی در خط دهش

روش های غلط در لوله کشی خط دهش

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نمونه ای از روش صحیح لوله کشی خط مکش

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب زانو در مسیر مکش پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

سعی کنید به هیچ عنوان از صافی در قسمت مکش استفاده نکنید بهتر است از زانو ° 90 یا 45 ° استفاده کنید.

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

نصب و لوله کشی پمپ

 

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه