غم  غربت و تنهایی در زندگی تاثیر منفی داردپژوهشگران موسسه تربیت خانوادگی دانشگاه نیویورک در بررسی های خود دریافتند از هر 14 نفر که احساس غم غربت دارند یک نفر به طور شدید غم زده می شود که این احساس می تواند بر زندگی اجتماعی ،توان جسمانی و روانی او تاثیر منفی بگذارد محققان ایجاد احساس استقلال و خود اتکایی در کودکان و همچنین برقراری روابط عاطفی منطقی و پرهیز از زیاده روی از برووز تمایلات عاطفی نسبت به فرزندان را در  پیشگیری از بروز غم غربت و تنهایی در زندگی موثر می دانند.