دستگاه تولید گرانول

گرانول ساز

ساخت دستگاه های بازیافت لاستیک تولید گرانول

ایمن لاستیک: فارس -زرین دشت -حااجی آباد- ناحیه صنعتی۰۹۱۷۷۳۰۹۵۷۷