آزمون آیلتس در اصفهان

آکادمی آموزش زبان آپاران برگزار کننده کلاس های تضمینی آیلتس در اصفهان

آدرس:اسپهان ،خیابان شریعتی،ساختمان الماس،واحد 10 انوشیروان کاویانی

ساعات تماس: شنبه تا پنج شنبه از ٨ صبح تا ٥ بعد ازظهر 09120716841

 

محمود کاویانی مدرس آیلتس

آزمون آیلتس بـه‌ دو صورت آکادمیک ویژه‌ی داوطلبان‌ ادامه‌ی تحصیل و عمومی‌ ویژه‌ی داوطلبان مهاجرت و کار در سایر کشورها تهیه می‌شود.این آزمون نشانگر میزان مهارت‌ زبان انگلیسی شرکت‌کنندگان است و نمره‌ی آن بین‌ 1 تا 9 طبقه‌بندی‌ می‌گردد‌.

بـخش مـهارت خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس دارای‌ سه متن خواندنی و 4 سئوال به‌صورت چند گزینه‌ای و پرکردنی است.نوع متن در هریک از آزمون‌های آکادمیک‌ و عمومی با یکدیگر متفاوت‌ است‌.آزمون مورد اشاره در این‌ پژوهش مـربوط بـه دو نسخه در سـال 7002 میلادی و دسترسی‌ به این آزمون با اجازه‌ی رسمی نماینده‌ی شورای فرهنگی‌ آموزشی بریتانیا در ایران بوده‌ است‌ و ضـریب پایایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ 0/78گزارش شده است(8-6).

اگرچه هر سـاله از طـرف بـرگزارکنندگان آزمون آیلتس‌ اطلاعات توصیفی در مورد تعداد داوطلبان و سطح مهارت‌ زبانی‌ آنان‌ در‌ سراسر جهان به تفکیک ملیت‌ و زبـان‌ ‌ ‌مـادری‌‌ منتشر می‌شود اما تاکنون گزارشی مبنی برروایی یا پایایی‌ آزمون فوق در بین ایـرانیان مـنتشر نـشده است.براساس آخرین‌ گزارش رسمی‌ منتشر‌ شده‌ در سال 7002،رتبه‌ی ایران در بین‌ 52‌ کشور‌ عمده‌ی شرکت‌کننده در آزمـون آی التس برای‌ بخش آکادمیک 61 و بخش عمومی 7 است