خدمات آژانس مسافرتی

آژانس مسافرتی، خدمات مرتبط با توریسم و گردشگری نظیر خطوط هوایی،کرایه اتومبیل، هتل، راه آهن واصولا بسته های متنوع مسافرتی راارائه می نماید.علاوه بر سروکار داشتن با سفرهای رایج تفریحی، بیشترآژانس ها ازبخش مجزایی مخصوص سفرهای تجاری برخوردارند.

شرکت انگلیسی کاکس اندکینگ به قدیمی ترین آژانس دنیا شهرت دارد، لیکن این تشکیلات درآن زمان بخشی از خدماتی محسوب می شدکه ازسوی بانک انگلیسی (تاسیس شده در 1758) و صرفاجًهت مشتریان متمول تدارک دیده شده بود. به هرتقدیر، آژانس های مسافرتی ازنوع امروزی در نیمه ی دوم قرن  به وجودآمد. توماس کوک اولین آژانس های زنجیره ای را در 25سال آخرقرن19 تاسیس نمود که دراین نوآوری با خط آهن میدلند همکاری داشت. دراین مجموعه، هم تور های مستقیم خود آژانس و هم تورهای سایر موسسات عرضه می شد. ازدیگر پیشگامان آژانس های مسافرتی درانگلستان می توان به دین وداوسون اشاره نمود.

قدیمی ترین آژانس ها د رامریکای شمالی براونل تراول 5 بود که برای بار نخست در4 جولای 1887، ده مسافر رابه تور اروپا برد.باتوسعه ی صنعت هوانوردی، آژانس های هواپیمایی نیز باآغازدهه ی 1920رونق یافتند. درابتدا، خدمات رسانی منحصربه مسافران متمول بود ولی شکوفایی پس ازجنگ جهانی، منجر به گسترش روزافزون آژانس ها و افزایش گردشگران شد.نام آژانس های مسافرتی به ووضوح دلالت بردامنه ی فعالیتشان می کند به طوریکه عملکرد اصلی آنها محدود به فروش محصولات سفری وتامین خدمات به نمایندگی ازیک فروشنده مثل موسسه ی هواپیمایی می باشد. درنتیجه، برخلاف سایر کسب وکارهای مشابه )معاملات جزئی فروشی(، هیچ کالایی نزدآژانس وجودندارد یعنی یک بسته ی مسافرتی یا حتی یک بلیط ازفروشنده خریده نمی شود مگربنابه درخواست مشتری. بسته تعطیلات یا بلیط با یک تخفیف به آژانس داده می شود. بنابراین سود، از تفاوت بین قیمت اعلام شده به مشتری و قیمت تخفیف داده شده ازسوی فروشنده به آژانس حاصل می گردد که به عبارت دیگربه این رقم کمیسیون نیزمی گویند. دربسیاری از کشورها، کلیه افراد یا شرکت های فروشنده ی بلیط بایدبه عنوان یک آژانس مسافرتی دارای مجوزباشند.خطوط هوایی بعضی از کشورها نیز، تخصیص کمیسیون به آژانس های مسافرتی رامتوقف کرده اند. بنابراین، آژانس ها ناگزیر به مطالبه درصدی اجرت یا حق الزحمه ی ثابت بابت هر بلیط از خریدارشده اند. به هرحال، آن دسته ازموسسات که هنوزبه آژانس ها درصدی برفروش محصولاتشان پرداخت می نمایند معمولا شرکت های مسافرتی بزرگ هستندکه ازعهده ی چنین پرداختی برآیند، چراکه اگرهزارسفررابا نرخ پایین تربفروشند به مراتب برایشان بهتراست تااینکه صدسفررا با نرخ بالاتربفروش برسانند.این فرآیندبرای هردو طرف سودمندتربه نظرمی رسد.

اما درقرن 21، با عمومی شدن دسترسی به اینترنت بسیاری ازخطوط هوایی وسایرشرکت های خدمات گردشگری شروع به فروش مستقیم به مشتریان کرده اند. نتیجه اینکه، خطوط هوایی دیگرنیازی به پرداخت کمیسیون بابت هربلیط فروخته شده به آژانس ها ندارند. از سال 1997، آژانس های مسافرتی سنتی تدریجا به واسطه ی تغییر شبکه های توزیع بسته های مسافرتی روبه اضمحلال رفته اند گرچه دربرخی موارد هنوز فعالیت می کنند. در 2009، بازارآژانس ها تنزل شدیدی راتجربه کرد به طوریکه ازدرآمد 17 میلیارددلاری درسال 2008 ناگهان به 14.5میلیارد دلارسقوط کرد.

درواکنش به توسعه ی اینترنت، اکنون آژانس ها نیز حضورخودرا ازطریق این گزینه ی جدید گسترش داده اند و وب سایت های مسافرتی را ایجادنموده اند.دراین وب سایت ها که اطلاعات به تفصیل وجوددارد و امکان نام نویسی و رزروامکانات میسرمی باشد. شماری ازاین وب سایت های مسافرتی به مسافراجازه می دهند تابه صورت رایگان نرخ های پروازوهتل هارا مقایسه نمایند. تاجایی که حتی بسته های مسافرتی را براساس سلیقه، قیمت، و غیره طبقه بندی نماید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال