در كشور ما قوانين حمايتي از زنان آنچنان كه بايد و شايد وجود ندارد. اگر هم اين قوانين باشند تعدادشان كم است و چندان تاثيرگذار نيستند اما نكته مهم اينجاست كه وضع قوانين، مادامي كه نگاه مسوولان و تفكر حاكم بر جامعه مردسالارانه باشد چندان تاثيري نخواهد گذاشت. بله قوانين پيشرفته در جهت حمايت از حقوق زنان بسيار خوب است و نمي توان منكر آن شد اما در جايي كه نگاه حمايتي صرفا متوجه مردان نباشد، در جايي كه فرهنگ حاكم، عليه زنان نباشد و تا حدودي حقوق مرد و زن يكسان برآورده شود. براي همين است كه در مرحله اول به فرهنگ سازي و تصحيح نگاه جامعه نسبت به حقوق زنان نياز داريم و تصحيح اين تفكر كه مرد، زن را ملك طلق خودش مي داند مي گويد زن مال من است (نگاهي كه به اشيا مي شود) در حالي كه در دنياي پيشرفته حقوق زن و مرد برابر است و نگاه تبعيض آميز و برتري طلبي مرد نسبت به زن وجود ندارد.
     اما با همين وضعيت موجود هم مهم تصحيح نگاه مردسالارانه است، تصحيح نگاه برآمده از اعصار و قرون گذشته كه زن را جنس ضعيف و مرد را حاكم تلقي كرده. در قانون اساسي ما ذكر شده كه مرد رييس خانواده است، اين جنس دوم شمرده شدن زن اشكالي است كه حتي وضع قوانين پيشرفته نمي تواند بر آن تاثير بگذارد. بايد رفتار مردان نسبت به زنان تغيير پيدا كند و آن هم ميسر نيست مگر اينكه امكانات براي پيشرفت زن هم مانند مردان فراهم شود. در حال حاضر زنان را به خانه داري تشويق مي كنند و وظيفه اصلي شان مراقبت از فرزندان معرفي مي شود. ممكن است در پاره اي موارد اين تفكر درست باشد اما در كل بايد به جهتي برويم كه حقوق و امكانات برابر از جمله شرايط اشتغال براي زنان هم فراهم شود براي همين به نظرم قوانين در مرحله بعدي قرار مي گيرد. نكته ديگر اين است كه بسياري از قوانين، برگرفته از فقه جزايي ما هستند و مسائلي كه ممكن است تغييرش مشكل باشد. ما از آنچه در چارچوب موازين شرعي آمده نمي توانيم خارج شويم اما بايد شرايطي فراهم شود كه برخي از قوانين دست وپاگير مانند قانون طلاق اصلاح شود. در بسياري از پرونده ها شاهد بوده ايم كه دشواري در طلاق گرفتن از سوي زنان سبب شده كه اين زنان به صورت غيرمستقيم مبادرت به حذف فيزيكي همسران شان كنند. بنابراين اين قوانين تبعيض آميز بايد اصلاح شوند. تحولاتي كه در موضوع حقوق زنان در كشورهايي مانند عربستان رخ داد باعث مي شود بگوييم جاي اميدواري هست كه در طول زمان نگاه ها تغيير پيدا كند و زن بتواند مانند مرد حقوق كافي داشته باشد. اين موضوع طبيعتا بر كاهش ميزان پرونده هايي كه عليه زنان به خاطر خشونت تشكيل شده تاثير خواهد گذاشت. قوانين اگر سازگار با حقوق زنان وضع شود، خواه ناخواه آسيب هايي كه زنان مي خورند كمتر مي شود. بايد به زنان كمك كرد كه به شيوه هاي مختلف قانوني با مشكلات شان برخورد كنند و قوانين تبعيض آميز سبب نشوند كه زنان دچار مشكلات روحي و رواني يا مرتكب جرم شوند. در بسياري از جرايم منشا تحقق جرم در ميان زنان و مردان مشترك است اما پاره اي از جرايم هم بازمي گردد به نواقصي كه در قوانين ما وجود دارد و باعث مي شود زنان مرتكب جرم شوند.
    *وكيل دادگستري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال