ایزو چیست و انواع استاندارد ایزو ISO

نسخه‌های‌ گوناگون‌ استانداردهای ایزو و سرفصلهای تحت پوشش آنها

هدف اصـلی اسـتانداردهای سـری ایزو،ارایه یک درجه قابل قبول از تضمین‌ کیفیت محصولات و خدمات است‌6.از دیدگاه کوربت‌11،اخذ گـواهی‌نامه‌ ایزو‌ 0009‌ به‌ این معنی است که یک‌ مقام‌ طرف‌ سوم در رابطه با یـک سازمان،به‌ این نـتیجه رسـیده است که سیستم مدیریت سازمان مطابق با نیازهای تعیین شده است‌‌

‌.انواع‌ استانداردهای ایزو شامل بیست سرفصل در سه جنبه‌ کیفی‌ هستند. مروری براین سرفصلها نشان می‌دهد که هریک از نسخه‌های ایزو بـخش یا بخش‌های خاصی از تضمین و نظارت بر‌ کیفیت‌ کالا‌ و خدمات مختلف را در بر می‌گیرد

.نسل اول خانواده‌ استانداردهای ایزو با هدف ایجاد یک زبان مشترک‌ بین‌المللی در رابطه با کیفیت در سازمانها کشورهای مختلف با‌ امـید‌ بـه‌ کاهش‌ ابهامات رایج در امر استانداردهای کیفی تدوین شد

.این‌ گروه‌ از استانداردها، با مطرح نمودن حداقل استانداردها در سیستم مدیریت کیفیت،بر آن شدند تا با‌ نیازهای‌ مشخص‌ مشتریان سازگار شده و از این طـریق بـتوانند سطح فعالیتهای سود آور اقتصادی‌ خویش‌ را‌ افزایش دهند

.اولین نسخه استاندارد ایزو 0009 شامل‌ایزو 1009،ایزو 2009(4991‌)،ایزو‌ 3009‌(4991)و ایزو 4009(4991) بود.عملکرد ایزو 0009(4991)و ایزو 4009(4991)بر مبنای‌ راهنمایی‌ برای کسب‌ گواهینامه ایزو 0009 بوده کـه اولی مـاهیت سیستم مدیریت کیفیت داخلی‌ و دومی‌‌ ماهیت‌ استفاده از استانداردهای ایزو 1009(4991)،ایزو 2009(4991)،و ایزو 3009(4991)را توضیح‌ می‌دهد‌.استاندارد ایزو 1009(4991)کلیه فعالیتها و تمامی‌ مراحل عملکرد یک سازمان،از طراحی‌ و تولید‌ محصول‌ گرفته تا ارایه خـدمات بـه‌ مـشتریان را تحت پوشش قرار می‌دهد (ISO) ،4991.از سـوی‌ دیـگر‌،ایـزو 2009 (4991)نیز کلیه سازمانهای تولیدی را تحت پوشش خود قرار‌ می‌دهد‌.در‌ حال‌ حاضر برای یکپارچه‌سازی استانداردهای ایزو و ایجاد سهولت در استقرار آنها و برای دسـتیابی هـرچه بـیشتر‌ و مستقیم‌تر‌ به‌ کنترل کیفیت مطابق با نیازهای مـشتریان، اسـتاندارد ایزو 0002 جایگزین سه استاندارد‌ ایزو‌ 1009(4991)،ایزو 2009(4991) و ایزو 3009(4991)شده است.استاندارد ایزو،پس از معرفی به‌ بازار‌ جهانی بر اساس زیرگروه‌های تـخصصی گـوناگون در سـه جنبه اصلی کیفیت شامل‌ مدیریت‌‌ سیستم کیفیت‌1و روش‌شناسی سیستم‌2و نـگهداری سیستم‌3تعدیل‌ و تدوین‌ شده‌‌ است‌.

اخذ ایزو در اصفهان

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال