انواع عشق

- من عاشق تو هستم ولي در رابطه عاشقانه با تو نيستم!

❇️علت بروز اختلاف در رابطه و به خصوص رابطه عاشقانه اين است كه فرد احساس خود را نمي تواند بيان كند. به عبارتي آن را به صورت هيجان و يا انرژي رواني احساس مي كند ولي قادر به بيان آن نيست. به همين دليل گاهي دچار خشم مي شود، اتهام زني مي كند و حتي رابطه را نامناسب مي خواند.
اين مشكل به اين علت است كه زبان مشتركي براي بيان عشق وجود ندارد و افراد تعابير و برداشت هاي متفاوتي دارند. حتي اينكه لغت عشق به چه معناست؟!.
علت اصلي اين است كه افراد در طول رشد خود نمي آموزند كه چگونه احساس خود را بشناسند و آن را بيان كنند.
به همين دليل در ادامه اين نوشتار انواع عشق را توضيح خواهم داد تا بر اساس آن بتوانيد تركيب عاشقي خود را بهتر بشناسيد و همچنين آن را بهبود دهيد. به اين وسيله مي توانيد در انتخاب شريك و ايجاد رابطه مناسب به خوبي عمل كنيد.

گونه هاي عشق

غالبا افراد تركيبي از ٥ گونه عشق هستند. به همين دليل ممكن است يكي از اين گونه هاي عشق در فردي غالب و در ديگري مغلوب باشد. اين تفاوت ها باعث توليد اختلافات و سوءبرداشت ها خواهد شد و ممكن است است تا جايي پيش رود كه فرد عاشق دست به خيانت بزند.


پنج گونه از عشق


١- عشق براي عاشقي
بسياري از افراد براي احساس عاشقي، عاشق مي شوند
عشق براي عاشقي داراي دو سطح رواني است:
- عشق جنون وار
- عشق پاداشي
عشق جنون وار:
زماني كه فرد به صورت اجباري تكراري به معشوق مي انديشد و فانتزي هايي دارد. اين فرايند تا به آن جا پيش مي رود كه معشوق تبديل به نفر اول هستي مي شود. اين امر به واسطه تغييرات بيوشيمي مغز ( هورمون دوپامين ) ايجاد مي گردد و پس از ٦ تا ١٨ ماه تمام خواهد شد. به همين دليل است كه عاشق تنها دوره اي به صورت اجباري به معشوق مي انديشد ولي تا پايان عمر به طول نخواهد انجاميد.
عشق پاداشي:
وقتي رابطه بالغانه باشد، چيزي كه افراد در رابطه را به هم متصل مي كند عشق پاداشي است. يعني زمان هايي كه در كنار معشوق هستيد احساس مي كنيد پاداشي دريافت كرده ايد. به همين دليل در روابطي كه هر دو عاشق هم هستند ولي در كنار هم بودن احساس پاداش براي آن ها ايجاد نمي كند، هر كدام فكر مي كنند ديگري عاشق نيست يا اصلا در اين رابطه عشقي وجود ندارد.

٢- عشق جنسي
تعداد كمي از افراد مي توانند اين احساس را به صورت واقعي بيان كنند
عشق جنسي داراي دو سطح است:
- جاذبه هاي هيجاني
- جاذبه هاي ظاهري
عشق جنسي شامل هسته مركزي ارتباط و بسيار مهم است. گاهي به دليل وجود اختلافاتي جاذبه هيجاني جنسي كاهش مي يابد. مانند : انتقاد هاي مخرب، القاء احساس گناه، سخت گيري، زور گويي و ... . اين امر باعث مي گردد با وجودي كه نياز جنسي به صورت طبيعي وجود دارد، از ارتباط جنسي دوري كند. كم شدن جاذبه هيجاني باعث مي گردد فرد فكر كند عشق به پايان رسيده است. به عبارتي فرد در ناخودآگاه علاقه مندي خود را از دست داده است و در خودآگاه احساس مي كند عشق تمام شده است. در اين وضعيت هر دو با همكاري و همدلي مي توانند هيجانات اوليه را احياء كنند و رابطه را برگردانند.

٣- عشق و دوستي
در اين حالت فرد شريك خود را هم معشوق و هم يك دوست مي داند. به همين دليل بسياري از انتقاد هاي مخرب و تخريب ها انجام نمي شود؛ بلكه رابطه بسيار آرامش بخش خواهد بود. متاسفانه اين نوع از عاشقي كمتر مشاهده مي شود. چرا كه در زمان عاشقي فرد ناخودآگاه همه چيز را يك جا و در همين لحظه مي خواهد. ( آسيب هاي كودكي ) . به همين دليل با وجودي كه عاشق است ولي گاهي رفتاري دوستانه ندارد. به عبارتي نمي تواند معشوق را به عنوان يك دوست بشناسد.
در رابطه عاشقي بر پايه دوستي، شريكان در رابطه خود را معادل هم ارزيابي مي كنند و احساس مالكيت كمتر ديده مي شود پس به راحتي حل مشكل مي كنند. در اين جا رقابت وجود ندارد و هر دو احساس ارزشمندي مي كنند. حتي در گذر زمان كه هر دو تغيير مي كنند، همچنان رابطه عاشقانه مستحكم مي ماند.

٤- عشق و خانواده
در اين حالت فرد احساس امنيت و آرامش خانه كودكي را احساس مي كند. لازم به ذكر است در صورتيكه كه هر كدام در خانواده اي نابسامان و بدون امنيت و آرامش رشد كرده باشند در اين بخش بسيار ضعيف خواهند بود و قابليت ايجاد آرامش و امنيت را نه براي خود و نه براي شريك خود نخواهند داشت. متاسفانه اين بخش هم كمتر ديده مي شود. چرا كه عموما رشد افراد حاصل فرامين تنبيهي فراوان بوده است. بنابراين با وجود اين كه عاشق هستند با نزديك شدن به همديگر احساس امنيت و آرامش نخواهند كرد. ( بازدارنده نزديك نشو ).

٥- عشق ياري رسان
اين بخش را عمده افراد در دوره عاشقي درك و عمل مي كنند. يعني تمام نياز هاي معشوق را برآورده مي كنند چرا كه باعث ايجاد عزت نفس در آن ها مي شود. متاسفانه غالب افراد عشق ياري رسان را انجام مي دهند تا بتوانند معشوق را تحت كنترل خود داشته باشند. اين مسئله باعث شكست در عشق مي گردد.براي شناخت انواع عشق در خود سوالات زير را پاسخ دهيد:
١- زماني كه با شريكم هستم احساس مي كنم پاداش مي گيرم.( عشق پاداشي )
٢- او به لحاظ رواني و ظاهري در من هيجان جنسي ايجاد  مي كند.( عشق جنسي )
٣- من مي توانم دوست خوبي براي او باشم.( عشق و دوستي )
٤- احساس مي كنم عضوي از خانواده ام هست.( عشق و خانواده )
٥- همواره دوست دارم به او كمك كنم.( عشق ياري رسان )

لازم به ذكر است براي يك رابطه عاشقانه هر پنج نوع از عشق لازم است. اگر خود را در بخشي ضعيف مي دانيد بايستي تلاش كنيد و آن بخش را بهبود دهيد.