من رضا هستم و امشب تولد من است

امروز دهم تیر 1398 تولد من است/من رضا هستم و امشب تولد من است/ با جمعی از دوستان که من را خیلی دوست دارند و یکیشون که خیلی بیشتر تر دوستم داره (پ.د)