روش هايی برای ايجاد و تقويت ارتباط

روش هايي براي ايجاد و تقويت ارتباط

١- ارتباط كلامي مناسب
٢- احترام
٣- وقت گذراني مشترك
٤- اتصال رواني و فيزيكي
٥- وقت گذراني منفرد
٦- قدرداني كردن
٧- حمايت كردن
٨- تعهد
٩- حل مسائل به صورت مشترك
١٠- بيان جنبه هاي مثبت شريك در رابطه با ديگران
١١- بيان عشق و محبت
١٢- طراحي آينده ي مشترك
١٣- شوخي و تفريح مشترك
١٤- صميميت
١٥- عدم مقايسه و پذيرش